s I REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14 O'001751 10e Jaargang No. 1 8 januari 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o- Verkorte notulen vergadering van het werkcomité dd15 dec.'80. In deze vergadering kwamen de navolgende punten aan de orde: Bussen in de Watermolenstraat: (verkeershinder) hierover is een schrijven gericht aan de gemeente, deze zal contact opnemen met van HAM. Polygastanksde vergadering is van mening dat er actie gevoerd moet worden om deze tanks te verplaatsen en het vervoer door het dorp van de brandgevaarlijke stoffen uit de kom te weren. Werkgroep oude watermolen: Door deze is een bespreking gehouden op het gemeentehuis, men zal extra geld ontvangen voor een glij baan op het speelterrein. Werkgroep groenvoorziening: men zal trachten op verschillende punten in het dorp banken te laten plaatsen alsook op het dorps plein Door het werkcomité is een schrijven gericht aan B W om het bestemmingsplan buitengebied te wijzigen. Dit, om de kern van het dorp te behouden. Vragen werden gesteld over de straat verlichting in de Gilde- straat en het Binnenhof. Hierover zal contact met de desbetref fende instantie worden opgenomen. Over het St. Nic. feest was een ieder tevreden, wel werden enke le suggesties gedaan maar dit zal t.z.t worden besproken. Over het laden en lossen van dranken tijdens het uitgaan van de scholen in de nabijheid van de voetgangers oversteekplaats bij het gemeenschapshuis zal met de leverancier contact v/orden opge nomen. Eerst volgende vergadering, openbaar, zal v/orden gehouden op Maandag 26 Januari 1981 in café Vermeulen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- OOSTHui WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1