S ««ma»», fc. 44 „„rme >4 11•°ra» 5AMlrL°V°Br0"0"0"0"0-°-0-0-0-°-°-°-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- °m 7.30 uur3vinlfdTkirk Na^nrbnaarkDen We Vertrekken trekken we weer naar huis. Ond^eglilLlr^^^MoLT^la^: RABOBANK No. 14.00.01.751 6 november 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -?55tTi§?§i§~0UDE°WATERM0LEN~O~O~O-O-O~O-O~O-O-o-o~o-o~o-o~o-° Op maandag 27 oktober j l~~wërrt gehouden met veel mensen die in de afe-lo6®*611^6 vergaderinS werkt hebben aan de realisering van hft t maanden meeee- Namens de werkgroep bracht de voorzitter dl^1"',, meest hartelijke dank over aan allen Reaüng de zijn dankwoord liet hii nn? i m8e Wllden werken. In De bijeenkomst leverde tevfn! reVUe P*«eren. lingen op, zoals: n°g 6811 paar belangrijke medede- worden. g eens overgeschilderd - Met de gemeente moet nog afeerekpnH de aanschaf van een glijbaan voor 't WaarbiJ dan tevens Hr. v.Horick, Gildestraat 18 i a&n de °rde komt gebruiken voor badminton enz') lLn4 v°lleybalnet (ook te gebruiken dan kunt U 't bij him afh ^hefen" Wilt 0 dü dus - «r. v.Horick zal tevens regeStSooTt i terugb—gen. onderhoud etc.. g COntr°le uitoefenen op Wij hopen overigens dat dit laatst* «-i u vernielingen achterwege blijven mi? n0dlg iS en dat kinderen èn de jeugdsoos. J rekenen hierbij op alle De Werkgroep. - s OOSTRUM WEEKBLAD s^TÏÏ-s - ~eer'

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1