JEUGDCLUBS OOSTRUM Sinterklaas en zijn Pieter bezoeken y~ ^■■^•■^■sdagavond 28 november, om 7 uur in de Oude Watermolen» Omstreeks 2i,D0 uur zal hij ons weer ver laten om verder op pad te gaan» V.S.7. STCHEISTOFFEL De kinderen van de kleuterschool en de laagste klassen van de basisschool hebben allen een circulaire mee naar huis gekregen, waarin de wandelsportvereniging een op roep doet voor nieuwe leden en waarin een uiteenzetting gegeven wordt over het zomer- en winterprogramma» De bedoeling is, dat bij voldoende belangstelling ook in Oostrum een wandelclub komt» Om echter mee te kunnen profiteren van de ervaring, orga nisatie e„d» van een goede vereniging, is het de bedoeling om van start te gaan onder de vlag van St.Christoffel maar wel met een vrij grote zelfstandigheid voor de afdeling Oostrum Dat er bij de jeugd belangstelling is voor deze sport, wordt ieder jaar opnieuw bewezen door de niet onverdien stelijke deelname aan de jeugdvierdaagseAls deze be langstelling een beetje wordt aangewakkerd, dachten \vi j dat een wandelclub in Oostrum een haalbare kaart is» Mochten U en Uw kinderen interesse hebben, dan verzoeken wij U de invulstrook van de circulaire ingevuld aan Uw kind mee terug naar school te geven, zodat er op korte termijn een toelichtingsavond georganiseerd kan worden. MevrAJeuken-v.Vugt S.V. OOST'RUM. De felle wind die van goal tot goal over het veld waaide, deed veel afbreuk aan de wedstrijd Leunen-Oostrum» De toe schouwers die de kou hadden getrotseerd zagen dat beide - 5 - fc****************************************^^ J

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 5