AKTIE: KOM OVER DE BRUGo De gezamenlijke kerken in Nederland hebben 50 miljoen gulden nodig, om samen met de kerken overzee 700 pro- jekten in 80 landen te kunnen verwezenlijken Vier jaar geleden is reeds, aktie gevoerd onder dezelf de naam door de protestantse kerken van Nederland0 Nu alle kerken in Nederland, dus ook de Rooms-Katholie- ke, zich hier achter hebben geschaard, rekent men op NO miljoene De eigenlijke aktie wordt gevoerd op maandag 11 decem ber, dan wordt er door een kwart miljoen mensen bij alle personen boven de l8 jaar'een enveloppe en een folder bezorgd en op vrijdagavond 15 december weer opgehaald* De inhoud van die enveloppen wordt diezelfde avond in een groots opgezette radio- en ToVo-uitzending bekend gemaakte Laat de mensen die Uw geld zo nodig hebben, ni'et in de kou staan, DOE UW BEST! Kom over de brug! Medewerkers zijn nog altijd welkom! Opgave bij: Mevr«L«Raedts-BouwmansWanssumseweg 3; De Heer G«Bouten, Stationsweg 213° Helaas zijn er tot op heden geen aanmeldingen binnen gekomen* Misschien toch iets voor U? CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN (VOOR OOSTRUM), AoSoïïiaandag 2? november van 1^*00 - 15-00'uur in 1 het Sociaal Medisch Centrum nDe Clockertn0 VROUWENBEWEGING N ,_KV Wij 'verwachten alle leden die zich hebben opgegeven voor de St «Nicolaasavond a sdinsdag: 28... november in - het Parochiehui So - Het Bestuur* Aktie: "KOM OVER DE BRUG", 11 en 15 december* A

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 4