1e Jaargang nr. 11 17 november 1972 Copij~adresWatermolenstraat 8® - - KERKBESTUUR o Door het Bisdom Roermond is een landelijke actie aange kondigd ter bevordering van het deelnemen aan de Gezins bijdragen 1973* Deze actie zal worden gevoerd onder de titel nKERK VAN DE GROND?lc Uit deze titel blijkt duide lijk, dat de kerken financieel aan de grond zitten®. Het doel van de actie is, degenen die trouw meedoen te vragen, hun bijdragen aan te passen aan eventueel gewij zigde omstandigheden en degenen die tot op heden nog niet of in ni.et voldoende mate hebben deelgenomen te vragen, hun redelijkerwijs te verwachten medewerking te verlenen, Aan deze actie werken alle bisdommen gezamenlijk mee® In de loop van de komende maanden zullen folders en aan plakbiljetten worden verstrekt om alle katholieken op de ze actie attent te maken en hun te verzoeken deel te ne men aan de gezinsbijdrage0 In de loop van januari 1973 is er een grote wervingsactie huis aan huis, welke de- paro chies in heel Nederland zullen moeten uitvoeren0 Pers, radio en televisie zullen worden ingeschakeldOver deze actie zult U dus t0z0t, voldoende voorlichting ontvangen® Tezelfder tijd zullen de Gereformeerde Kerken in Neder land eveneens een dergelijke actie houden met hetzelfde doel, echter onder de titel nKERKAPPéL 1973!T® Degenen in onze parochie, die tot op heden niet of in niet voldoende mate hun bijdragen aan de gezinsbijdrage van on ze parochie hebben verleend, behoeven uiteraard niet op bovenvermelde actie te wachten® Hun bijdragen voor 1972 zijn ons bestuur reeds nu zeer welkom® Er zijn veel parochianen die hun bijdragen per kwartaal, per halfjaar of per jaar aan onze kerk afdragen® Ons be stuur verzoekt deze deelnemers vriendelijk, hun bijdragen binnenkort te willen voldoen® Deze inkomsten kunnen dan •MVK'MBBMMjiM^anMi I^mm m waaMMaM^caMMaufMaMai,

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 1