Vervolgens zouden wij nog gaarne Uw aandacht willen vragen voor het volgende: Van de gehouden enquête onder de ouders van-de kinderen van de lagere school'zijn thans cae 30%van alle formu lieren binneiio Graag zouden wij zien dat ook die ouders, die om de een of andere reden de enquêteformulieren niet mee teruggaven, di-t alsnog doen, al dan niet ingevuld, daar dit voor het totale beeld van wezenlijk, belang kan zijn® Wij vertrouwen op Uw aller medewerking - Het Oudercomitéo HET VIJFTIGJARIG BESTAAN VAN- DE 'TUINBOUWVERENIGING, Op 21 november viert de Tuinbouwvereniging haar vijftig jarig bestaansfeesto De vereniging werd opgericht op 21 oktober 19210 Het voornaamste doel was toen de afzet van fruit0 De aanvoer van groenten was in het begin gering» Na de tweede we reldoorlog zien wij dat deze aanvoer steeds toeneemt, terwijl de aanvoer van fruit steeds vérder terugging® Tegenwoordig worden er alleen nog groenten aangevoerd De geldelijke omzet steeg van enkele honderden guldens in de eerste jaren tot anderhalf miljoen in het afgelo pen jaar® Vooral in de vijftiger jaren ging de omzet met sprongen omhoog door de opkomst van asperges en in min dere mate door de opkomst van augurken en aardbeien® De laatste jaren zorgden de champignons voor een aanzien lijke omzetstijgingo De opbrengst van bovenstaande pro- dukten maakt ongeveer 30% van de totale omzet uit® In deze 50 jaar heeft de Tuinbouwvereniging verschil lende onderkomens gehad® In het begin moest men de pro- dukten aanvoeren bij de eerste secretaris aan huis en later bij de Boerenbond® In 1950 werd de eerste loods gebouwd en men dacht daar de eerste tien jaar voldoen de ruimte aan te hebben® Maar na jaar moest men hier door gebrek aan ruimte alweer verhuizen® Men ging toen naar het oude veilinggebouw aan de Stationsweg® Hier heeft men zes-jaar gezeten totdat in 1968 de nieuwe

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 5