HET WERKCOMITÉ VERGADERDE. Op 20 oktober werd de twee-maandelijkse algemene bestuurs vergadering gehouden in zaal. J.Verheijen. Na de opening door de voorzitter en het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering kon de rest van de agenda worden afgewerkt0 De Rayoncommissie wil een discussieavond beleggen van alle dorps- en wijkraden en hiervoor moest een afvaardiging van het Werkcomité benoemd worden. De jaarlijkse contactbijeenkomst met B. W. staat ook weer voor de deur en een agenda voor deze ontmoeting moet v/orden samengesteld. Op "de 'oproep in het Weekblad was één reactie binnengekomen. Voorgesteld werd de diverse bestemmingsplannen van Oostrum en de aansluiting bebouwde kom-agrar"~ch gebied ook op de agenda van deze vergadering op te nemen. Met 6 december in het vooruitzicht is er een commissie benoemd welke het St.Nicolaasfeest gaat voorbereiden. Naast leden van het Werkcomité zullen enkele andere ge routineerde krachten voor deze commissie worden aangezocht. Het braakliggende terreintje aan de Van Broekhuizenstraat zal in samenv/erking met de gemeente omgebouwd worden tot een speelplaats voor de kinderen0 De gemeente is reeds begonnen met de grondwerkzaamheden. Zo dra de goedkeuring van Gedeputeerde Staten b'nnen is, zal 9 t

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 9