Ter secretarie van elke gemeente (Afdeling Bevolking ca, Grote Markt) zijn formulieren voor het verzoekschrift kosteloos verkrijgbaar en worden nadere inlichtingen ver strekt O Stemmen in een andere gemeente: De burgemeester van Ven- ray brengt in verband met de op 29 november 1972 te hou den stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van do Staten Generaal ter openbare kennis, dat aan een kiezer op zijn verzoek wordt toegestaan in een wil lekeurige gemeente aan de stemming deel te nemen0 De kiezer die va'iï deze bevoegdheid gebruik wenst te ma ken, diens uiterlijk op 1,5 november 1972 daarvan schrif telijk mededeling te doen aan de burgemeester der gemeen te, v/aar hij op de dag der kandidaatsstelling in het kiezersregister is opgenomen* Voor deze mededeling dient gebruik te worden gemaakt van een formulier, dat ter se cretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is* (Afdeling Bevolking ca, Grote Markt) Wanneer het'verzoek door de burgemeester is ingewilligd heeft de kiezer de keuze aan de stemming deel te nemen; -In de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaat stelling (17 oktober) in het kiezersregister is opge nomen of - m 1 Gnwillekeurige gemeente* - PAROCHIE 0 oL o VROUW GEBOORTE OOSTRUMKERKBERICHTEN VOOR DE WEEK VAN 29 OKTOBER T/M~VNOVEMBER 1972 25e Zondag na Pinksteren. Allerheiligen. o o30 uur Sibertus Moorroes* 10o00 uur Hoogmis, Martien Moorrees 1pc00„ uur- Naraiddagdienst ter gedachtenis van de overle- - dpnen en processie naar het kerkhof* MaandagAllerzielendag* öo'fj uur GestoHoMis voor de overldeden van de Broeder schap* 19o00 uur Avondmis voor de zielen van het vagevuur Dinsdag 8*00 uur Pierre Jacobs* Woensdago 0Ap uur Harrie Verrijdt* Donderdagi 8*00 uur Mathijs Olaessens* Eerste vrijdag; 8*00 uur gest*jrd*Jan Litjens, GertrDongen en Petrus Stevens* - 19 O 00 Wim Emons* - 2 -

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 2