1 e Ja oPgang Nr 8 Copy-adres Watermolenstraat 6 27 oktober 1972 VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL Kiezers- en volmacht- legitimatiekaarten* Belanghebbenden wordt medegedeeld dat er van maandag tot en met vrijdag -van 9 tot 12 uur- de mogelijkheid bestaat ter gemeente secretarie, Grote Markt 1, tot het afhalen en inleveren van formulieren voor het aanvragen van kiezers- en voï- macht- legitimatiekaarten(Zie bekendmaking Stemmen bij volmachtVoor hen die daartoe op bovengenoemde dagen niet in de gelegenheid zijn, zal de gemeentesecretarie bovendien nog geopend zijn op: zaterdag 28 oktober van 10-12 uur* Stemmen bij volmacht: met de op 28 novenber zing van de leden van De burgemeester brengt in verband 1972 te houden stemming ter verkie- de Tweede Kamer der Staten Generaal ter openbare kennis, dat gelegenheid bestaat tot het in dienen van een verzoekschrift om bij volmacht te stemmen* Het stemmen bij volmacht is mogelijk voor -de kiezer, die vermoedelijk niet in staat zal zijn in persoon aan de stemming deel te nemen* Het verzoekschrift wordt uiterlijk op 19 november inge diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling (17 ok tober 1972) in het ki ezersregister is opgenomen, indien schriftelijk een gemachtigde wordt aangewezen* Het verzoekschrift wordt uiterlijk op 2k_ november inge diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling 17 oktober 1972) in het kiezersregister is opgenomen indien de verzoeker en de geamchtigde, die eveneens in dat kie zersregister moet zijn opgenomen, beiden in persoon ter secretarie verschijnen* - 1 - WEEKBLAD Voor OOSTRUM -

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 1