Nf fb 9 JAARVE&GADER1N& £N AlfiCMÉNE LEDENVEBSaDCRINO Maondog 10 Januari «<n 19.30 uur wordt de jaarvergadering gehouden in "de Brink" Bij dere jaarvergadering zal het jaarverslag, de Jaarrekening en het financieel versing aan de arde komen. Na deze jaarvergadering zal aansluitend een oigemene ledenvergadering gehouden worden, waarin gestemd zal worden of ZIjAttlef doorgaat Ja of nee. Voor deZe vergadering vragen itfj Jullie Je op re geven En wel voor 3 jan. ZOll via e-mail wqmtraaQzlqqo.nl of een briefje In de brievenbus bij Wllty Traa, Ract.Nabhonstr We hopen op een goede opkomst voor deze belangrijke vergadering. Het hesfuur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 10