Secr. Twan Relaties Lorbaan 3 5814 A£ Veulen Tel. 0478 51 46 96 24 Vastelaoves-verieëneging "Ut Dartele Veulen" Uitnodiging pVA Veulen, november 2004 Geachte leden, Wij nodigen u en uw partner uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op Donderdag 11 november a.s. in zaal "t Veule" Veulenseweg 49 Veulen aanvang 21.00 uur. AGENDA: 1) Opening door de voorzitter. 2) Notulen vorige vergadering. 3) Bestuursverkiezing. Aftredend is Theo Mulders, Theo stelt zich voor 4 jaar herkiesbaar. Jan Thissen heeft te kennen gegeven tussentijds te willen stoppen als bestuurslid. Het bestuur heeft Willem Janssen bereid gevonden deze taak op zich te nemen en draagt deze dan ook als kandidaat naar voren, eventuele tegen kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering op geven bij een van de bestuursleden 4) Data nieuwe seizoen. 5) Vlooienmarkt. 6) Vorstenraadsbal. 7) Contributie. 8) Ingekomenstukken en Mededelingen. 9) Rondvraag. 10) Sluiting. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid de contributie te betalen bij de penningmeester. Het bestuur rekent ook op uw komst. Ook nieuwe leden kunnen zich opgeven voor de vergadering.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 25