AW Uit de school 5 Wat ie vindt doet er toe. Als je wilt weten of een school het goed doet, zijn er verschillende manieren om daarachter te komen. De vorige keren noemden wij de standaarden van de onderwijsinspectie en de mening van de ouders van de kinderen van groep 8. Een volgende stap die we doen bij het verzamelen van gegevens over onze school, is het stellen van vragen aan de kinderen van groep 6, 7 en 8. Daarvoor hebben wij gekozen voor een model leerlingenenquête waarvan we vinden dat het de juiste vragen stelt en de mogelijkheid geeft uit de antwoorden conclusies te trekken. In de komende weken zullen we in de bovenbouwgroepen deze enquête afnemen. Met de gegevens van de ouder- en leerlingenenquête en de aanbevelingen van de inspectie kunnen we het schoolontwikkelingsplan voor het volgend schooljaar bijstellen. Besluitvorming zal plaatsvinden in de teamvergadering en de medezeggenschapsraad. Mogelijk zal er ook op ouderavonden (ouderpanels) teruggekomen worden op wat ouder en kind ervan vindt. Natuurlijk zal ook de nieuw te benoemen directeur zijn haar reactie geven en meebeslissen over de schoolontwikkeling. De benoemings -advies -commissie (BAC) voor de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur komt deze week voor het eerst bij elkaar. 24 uur bereikbaar op Tel: 0478-515221 mmm

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 6