Leunen 11 Stichting dorpsraad Leunen Aan alle bewoners Leunen, 15 maart 2004 Betreft: Inventarisatie van bebouwing in het buitengebied De Venrayse Gemeenteraad heeft het Lokaal Historisch Platform Venray en de Stichting Venray Monumentaal eind december 2003 gevraagd om mee te denken over een ruimere her bestemmingsmogelijkheid van panden in het buitengebied, Hoe hoger de cultuurhistorische of karakteristieke waarde van een gebouw wordt ingeschat, des te ruimer de mogelijkheden van herbestemming worden. In het belang van het behoud van bouwkundig erfgoed in en rond de dorpen (waaronder Leunen), en hun daardoor ruimere leefbaarheid, heeft het LHPV m princi pe medewerking toegezegd en vraagt de hulp hierbij van de Dorpsraad Leunen. Doof omstan digheden is de planning in gedrang gekomen. Adviezen voor 1 maart worden direct in de ko mende Welstandsnota verwerkt, de andere kunnen tot 15 april meegenomen worden als in spraakreacties. De Dorpsraad heeft een Excel-diskette ontvangen met een inventarisatie van gebouwen in het buitengebied, zoals die door de Boerderijenstichting Limburg tot half november 2003 zijn ver zameld. Deze gegevens vormen mede de basis voor een bijlage over monumenten en cultuur historisch/architectonisch waardevolle panden in de Welstandsnota Bestemmingsplan Buiten gebied, die binnenkort ter goedkeuring aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd. Ik vraag u namens het LHPV om die delen op de diskette te bekijken die betrekking hebben op Leunen (zie www.leunen.nl dorpsraad onder het kopje projecten en/of links). Meent u dat de vermelde gebouwen een bijzondere status verdienen zoals boven aangegevenlaat dat dan bij LHPV-secretaris Twan van Els weten, bij voorkeur per e-mail of schriftelijk (E-mail: tw.els@wxs.nl Postadres: Eindstraat 8, 5801 CR Venray) Voor verdere inhoudelijke inlichtingen kunt u op de eerste plaats op het gemeentehuis van Venray terecht bij dhr. M. van de Voort, secretaris van de Commissie Welstand, Monumenten en Architectuur, en voor verdere vragen bij secretaris Twan van Els en platformvoorzitter Koos Swinkels van het LHPV (telefoon: 0478-584631) Met vriendelijke groet, Remie van de Craats Secretaris Albionstraat 40 5809 AE Leunen Dorpsraad

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 12