14 CXcu~n de WjLC - WdeO| Leunen17-2-04 Hierbij nodigen wij u uit voor de W.L.C Jaarvergadering op vrijdag 5-3-03 Van 20.00 tot ongeveer 21.00 u in cafe-zaal P. Mart ens. (voorkant) Aansluitend zal er een leuke activiteit plaatsvinden. Voor een versnapering wordt gezorgd. Agenda 1Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3Jaarverslag secretaris 2003 4. Fin.jaarverslag penningmeester 2003 5. Verslag v/d kascommissie. (Bart Sijmons en Ella Euwals) 6. Benoeming nieuw lid kascommissie 7. Bestuursverkiezing aftredend Remie v/d Craats en Leo Willems (beide zijn herkiesbaar). 8Presentatie j aarprogramma 2004 9. Begroting 2004 10. Rondvraag 11Sluiting Graag zien wij minimaal 1 persoon per gezin bij deze jaarvergadering. Het gaat tenslotte om uw wijkvereniginguw wensen en uw contributiegeld Mogen wij op u rekenen Dan mag u weer op ons rekenen Namens het bestuur, L.A.M. Willems v.z. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat: tel. 58 97 29 Tevens is dit het telefoonnummer voor WLC info en/of aan/ afmeldingen en uiteraard zijn suggesties van harte welkom.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 15