*1 -Gaolde Paert,;2M^ onieirseheidingi^fi 10artéIéV@tiié, fe-^egèfeefid'aÉ0 ËOr t ïHiart Venle ia Veulen ée uitreiking plaals- vtnden. zeer hoge onderscheiding is aan haar toegekend vanwege haar véle ver diensten voor dé Veulense dorpsge meenschap. EU werd geborenin Castenray en reeds op jonge leeftijd bleek het verenigingsleven een grote aantrekkingskracht op haar uit te oefe nen. Zo was zij vanaf haar i 8e jaar lid van de BJB en werd zij leidster van de J,oj^J3atsk,,aaaniMst volgde zij inSt OdiLHënberg een opleiding ais kraam verzorgster. Van I960 tot 1966 was zij ais kraamverzorgster werkzaam. Inmiddels had het liefdespad haar weg gekruist. Om deze reden vertrok zij op 25-jarige leeftijd naar het even verderop gelegen Veulen om daar in het huwe lijksbootje te treden met haar Thei. Aan de Drabbelsweg werd begonnen met de bouw van en nieuw nest. In de tussentijd woonde het paar in op de ouderlijke boerderij., Terwijl het paar in hun nieuwe huis aan het werken was kwam Ell's schoon moeder binnen met de verrassende mededeling dat E1J. gekozen was in het bestuur van de vrouwenbond, zonder dag zijzelf hierbij aanwezig was. Omdat ze nog even twijfelde, wat begrijpelijk is als je nog geen jaar in een nieuw dorp woont, was het de legendarische rector Hoogers die haar persoonlijk over de streep trok met de woorden: 'Als ze in het Veulen allemaal zo dachten als jij, kunnen we er wel meteen mee stoppen'. Als ze vertelt ziet "ze hem" in haaf gedachten nog staan. Haar bestuurslidmaatschap zou zes jaar duren, Dóör dé kómst van haar kih^ deren en het veie werk dat een groeiend eigen bedrijf met zich meebrengt, was zij genoodzaakt (tijdelijk) te stoppen. Vele jaren later,, in 1992, trad; zij: ophieuw, toe tot het bestuur. Ditmaal zit zij de maximale bestuursperiode van acht jaar wel uit. Tot haar spijt moet ze dit jaar conform de regiementen aftre den. Het vieren van het 40-jarig bestaan van de LVB in 1999 vormde een rhooi afscheid van haar bestuu|geai£ierë. Het was echter niet alleen de LVB die van haar kwaliteiten en inzet profigeer- den. Zö stond zij in 190^5 aani dé Wieg van de oudervereniging van de basis school.. In die periode jverd door de Veulense school het derde wereldkind Nur Bauyu geadapteerd. Gm deze adop tie financieel rond te krijgen werden er dö.or de kinderen. Het was onder andere Éi 1 die de kindërénJiierbij intensief bege leidde. Verder gaf zij handenarbeid op seftö©H9è©f-veeïkinderen dié nu vol wassen zijn wordt zij nog steeds aange sproken met 'tante Eli'. Tot 1983 zou zij aan de Veulense schból verbonden blij ven. Ook het verhaal van.'de bus van dé rector' mag er zijn. Zoals wellicht bekend, ging rector Hoogers elk jaar -K;# cc: cr v I t Gaolde Paert voor Ell Tacken V* v ia.* M -2 ....ly- - t

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 33