Dorpsraad LEUNEN Aan alle inwoners van Leunen Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare dorpsraadvergadering welke gehouden wordt op maandag 17 januari 2000 om 20.00 uur in gemeen schapshuis De Brink (kleine vergaderzaal). De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 1.Opening; 2. Vaststelling van de notulen en actielijst van 20 december 1999; 3. Ingekomen stukken en mededelingen; 4. Verslag diverse afgevaardigden; 5. Jeugddebat 6. Jaarplanning 2000 7. Evaluatie kerstboomverbranding 8. Rond vraag en 9. Sluiting. Secretaris Dorpsraad Leunen Ton Smets (it 589315). Aan alle inwoners van Veulen en Leunen Jeugddebat in Leunen De Dorpsraden van Leunen, Veulen en Heide organiseren in samenwerking met de stichting LEO(tien) en Synthese een jeugddebat. Hierbij gaan jongeren uit Leunen, Veulen en Heide met vertegenwoordigers van de dorpsraden en de ge meente in discussie over wensen, behoeften en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd. Er zullen twee panels zijn, waarbij het ene panel bestaat uit de vertegenwoordi gers van de dorpsraden en de gemeente en het andere panel uit een aantal jonge ren, die de jongeren van Leunen, Veulen en Heide vertegenwoordigen. Daarnaast is er een 'publieke tribune' waar overige geïnteresseerden kunnen plaatsnemen. Ook de 'publieke tribune', waarop in elk geval de overige jongeren en de verte genwoordigers van de jeugdvereniging en wellicht politieke groeperingen zullen zitten, mag meedenken en meepraten. Het debat wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Alle jongeren uit Leunen, Veulen en Heide hebben een persoonlijke uitnodiging voor dit debat ontvangen. Daarnaast worden de fractie's van de politieke partijen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 13