Eerste deel van de brief over januari 1950 van het Veulens Thuisfront aan onze jongens in Indië. Hallo, hallo, hier zijn we weer, de Nieuwsdienst van 't Veulens thuisfront over een golflengte van 0,6 meter. We beginne onze uitzending met het nieuws over de eerste maand van het jaar. KERKELIJK NIEUWS: De aanvang van het Nieuwjaar 1950 betekende voor de Katholieke Kerk tevens de aanvang van het Heilig Jaar. Op waardige wijze werd ook hier ter plaatse het Heilig jaar ingezet met een plechtige Hoogmis, 's-Nachts om 12.00 uur in de Nieuwe kerk. Door het kerkelijk zangkoor werd zeer verdienstelijk een tweestemmige Mis uitgevoerd o.l.v. meester de Krijger. Aan deze Hoogmis ging een uur aanbidding vooraf en aldus vond de viering van oud op nieuw dit jaar geheel in de kerk plaats. Hoewel deze oud op nieuwviering dus wel zeer sterk afwijkt van die van vorige jaren, waarbij uiteraard de oude klare en oliebollen eten meer op de voorgrond stonden zijn wij het er allemaal over eens dat de Chistenmens het afscheid van 't verlopen jaar en het welkom aan het nieuwe, zoals zulks ditmaal geschiedde van een veel grotere betekenis was en niet naliet op ieder weldenkend mens Indruk te maken. Alles concentreert zich op het middelpunt der Katholieke Kerk, n.l. Rome, waar gedurende 1950 Grootse plechtigheden worden gehouden en waar uit alle deien van de wereld bedevaartgangers tesamen komen. Zojuist lazen wij nog in het Dagblad voor N.Limburg dat tijdens het H. Jaar n.l. op 25 Juni a.s. Zalige Maria Corretti die 45 jaar geleden als slachtoffer v.d. Kuisheid op zeer jeugdige leeftijd aan moordenaarshand ten offer viel, door Z.H. de Paus Heilig zal worden verklaard. Een journalist, die bij de Zaligverklaring op 27 April '49 in de St. Pieter tegenwoordig was, bracht die plechtigheid, waarbij zich het unicum voordeed dat de moeder van het meisje, toen 81 jaar, en de moordenaar aanwezig waren, nog eens in herinnering. Zondag 22 Januari jl. was een Propagandadag voor het Rectoraat Veulen. 's-Morgens onder beide H. Missen hield de Secretaris v.h. Bisdom Roermond een predicatie waarbij hij de financiële toestand i.v.m, nieuwbouw van de Kerk en pastorie uit elkaar zette en een beroep op de gelovigen deed om nog eens diep in hun portemonnee te tasten om na de financiële afwikkeling die thans plaats moet vinden, de dan resterende schuld dragelijk te doen zijn. Om tot op dit niveau te komen was het noodzakelijk dat, naast datgene wat door de mensen zelf reeds gefourneerd werd en wat aan subsidies van Prov. Gemeente, Parochie Leunen, het Bisdom enz, Toegezegd, zal nu nog Toen het Veulen nog een 'vulleke' was (29) 12

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 13