20.48.3 Hy ia namens het Kerkbestuur kontaktpersoon voor kerkelijke aan gelegenheden in Veulen. Men kan ook schriftelijk misintentiea be stellen. Men dient dan duidelijk op te schrijven voor wie de Intentie (s) gelezen moeten worden en wanneer. Vermeld ook naam en adres van degene die de misintentiea bestelt. Deze schriftelijke opgave kan men deponeren in de brievenbus van het Rectoraat of afgeven in de sacristie voor of na de mis. Betalingen van misintenties kan men doen kontant of via Rabobanknummer 1281.02594 t.n.v. Parochie H. Antonius van Padua, Veulen. Vermeld steeds Misintentiea. 2. GEZINSBIJDRAGE 1988 kan men voldoen op Rabobanknummer 1281.02594 t.n.v. Parochie H Antonius van Padua, Veulen. Vermeld steeds: gezinsbijdrage Zoals u wel weet is de Gezinsbijdrage een heel voor name bron van inkomsten voor de parochie. Zondar deze bijdrage kun nen wij niet. Wij hopne dat alle gezinnen hieraan meedoen naar eigen draagkracht. Diegenen die tot nu toe nog niet hebben meegedaan, vragen wij beleefd om eens in overweging te nemen dit alsnog te doen en wel uit solidariteit met uw medeparochianen. Als wij samen de lasten van onze parochie dragen, dan is dat een teken dat de Kerk ook U ter harte gaat. Inlichtingen over de Gezinsbijdrage kan men krijgen bij Dhr. G.Claessens, administrateur van het Kerkbestuur, Brugpas 4, telefoon 83112. WAT ZETTEN WIJ OP ONS VERLANGLIJSTJE Ook al is de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, begonnen, toch zal waarschijnlijk de viering van het komende Kerstfeest ons nog niet zo bezig houden. Dat staat nog te ver van ons af, het duurt nog een paar weken voordat we vieren, dat God tussen mensen geboren werd. wy mensen zijn vaak heel praktisch en kijken wat het eerst op de kalender staat. Samen met de kinderen in ons midden zullen we eerst het feest van vijf december (of moet het 6 december zijn?) vieren. We worden door de folders in de brievenbus er met de neus op gedrukt, de etalages prijzen ons de kadootjes aan. We kunnen er niet aan voorbijgaan en kinderen zijn er helemaal vol van Zij mogen ongeremd verlanglijstjes maken en dromen van Sinterklaas, die alles kado doet. Ze schrijven hun verlangens maar op en wachten af wat ze in de schoen vinden. wy volwassenen beperken onze keuze, want we weten dat alles ook be taalbaar moet zijn. We weten dat we niet zomaar krijgen wat we ver langen; dat hebben we misschien al te vaak in ons eigen leven moeten ervaren. We hebben bewust of onbewust onze verwachtingen wat terug geschroefd. Niet voor vijf december, maar voor de andere dagen van ons leven kunnen we nauwelijks onder woorden brengen wat we echt verlangen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4