DORPSRAAD LEUNEN 20.10.A Bjj deze nodigen wy u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van maandag 14 maart a.s. in de kleine zaal van het Gemeen schapshuis. Aanvang 20.00 uur. Agenda1 Opening 2 Eerste rondvraag 3 Notulen vergadering 8 februari Jl. 1 Ingekomen stukken en mededelingen 5 Verslag diverse afgevaardigden 6 Tweede rondvraag 7 Sluiting. Peter van Berlo, secretaris Verslag dorpsraadvergadering 8 februari 1988 Enige leden van de dorpsraad bezochten in de afgelopen maand de receptie van de Gouden Bruiloft en de Boerenbruiloft met Carnaval Wy woonden gezamenlijk een H.Mis voor Mevrouw van Osoh by. Men vroeg zich af of de kast met de platte grond van Leunen nu niet beter verplaatst kan worden bv. by de nieuwe Rabobank of het Gemeenschapshuls Van de afgevaardigden van het dorpenoverleg vernamen wy dat deze vergaderingen eenmaal per maand, in het vervolg niet meer óp de Clockertmaar in Heide gehouden zullen worden. De nieuwe gemeente secretaris zal de eerstkomende vergadering daar bijwonen. Hy wil tevens, indien daar behoefte aan bestaat, de dorpsraadvergaderingen in de dorpen afzonderlijk eens bezoeken. Er bleek nog een bouwcaplciteit in het huidige bestemmingsplan voor Leunen van 8 woningwetwoningen 14 premie A woningen en 24 vrye sector woningen. Vanuit de landelijke vereniging van kleine kernen is een projekt gestart om de verkeersveiligheid in de dorpen te bestuderen. Hat dit betreft zal men met de heer Rutten van de Gemeente contact opnemen om de verkeersonveiligheid op de hoek Catharinastraat/Albion- straat aan te pakken. Het transformatorhuisje belet het uitzicht daar. DEZE HEEK OUDIJZERAKTIE

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5