DORPSRAAD LEUNEN 20.5.5 By deze nodigen wij u uit voor de openbare Dorpsraadvergadering van maandag 8 februari a.s. in de kleine zaal van het Gemeen schapshuis. Aanvang 19.30 uur 1 Agenda: 1 Opening 2 Eerste rondvraag 3 Notulen vergadering 12—1—*88 4 Ingekomen stukken en mededelingen 5 Bespreking Jaar- en financieel verslag 6 Verslag diverse afgevaardigden 7 Tweede rondvraag 8 Sluiting. Peter van Berlo, secretaris VERSLAG DORPSRAADVERGADERING VAN DINSDAG 12 JANUARI JL. Bij de mededelingen vertelde de voorzitter dat hij met de heren Heidens en van Berlo op uitnodiging, naar de Uitreiking van de GOUDEN KNOL was geweest. Namens de dorpsraad werd Dhr. Reintjes een fles wijn aangeboden. Namens het dorpenoverleg sprak de heer Heidens over de vergadering met Wethouder Willems d.d. 11 januari jl. in ïsselsteyn. Hier werd over de woningbouw op de kerkdorpen gesproken. De bestemmings plannen in verband hiermee worden iedere 10 jaar opnieuw bekeken. Voor Leunen zijn er nog mogelijkheden om te bouwen. De Gemeente Venray heeft 50 premie A woningen toegewezen gekregen voor 1988. Hiervan wil de Wethouder er een 15-tal in de dorpen realiseren. Ook wil hij een aantal van de premie-huur (beleggers) woningen door sluizen naar de dorpen Leune, ïsselsteyn en Smakt. Tevens worden er in Leunen nog enige premie A woningen gebouwd van het contingent 1987, waarvan de bouw door omstandigheden is achtergebleven. Na 5 jaar in Leunen gewoond te hebben is men autochtoon. Vooral voor hen moet woningbouw gehandhaafd blijven. In de vergadering kwam ook een klacht naar voren dat er op de Catharinastraat te hard gereden wordt, speciaal bij de kruising met de Albionstraat, door taxi's die af en aan rijden naar Disco DE STEEG. Het uitzicht is daar voor de automobilist ook zeer slecht. Dit verkeersprobleem zal zeer ernstig door ons bekeken worden. Tenslotte besloot men om toch weer de dorpsraadvergadering op de maandagavond te houden.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6