UITNODIGING Onder leiding van de dirigent A.Schellens, behaalde ons fan farekorps op het Federatief Bondsconcours te Koosendaal op 6 nov. j.l. in de afdeling Uitmuntendheid met 315 punten een 1e prijs met promotie naar de Ere-afdeling en tevens het hoog ste aantal punten van het gehele concours. Naar aanleiding van deze successen zullen bestuur, dirigent en leden van de fanfare recipiëren op zaterd, 10 déc a.s. van 20.00 tot 21.30 urn? in het Gemeenschapshuis te Leunen. Tijdens de receptie zullen de concourswerken ten gehore worden gebracht. Gaarne nodigen wij U hierbij uit en stellen Uw aan wezigheid ten zeerste op prijs. Namens Bestuur Fanfare en Drumband "St. Catharina", Fr. Manders, Voorzitter P. Smits, Secretaris DORPSRAAD LEUNEN In een gesprek wat afgelopen maandag heeft plaatsgehad tussen de leden van het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Leunen en dhr. Nuyten van de Gemeente Venray is besloten de volgende brief te versturen aan alle verenigingen, stichtingen enz. in Leunen. Geacht Bestuur, N.a.v. de onlangs gehouden vergadering van de Dorpsraad Leunen {17 okt.) is besloten de komende verkiezingen te laten verlopen volgens het nieuwe reglement zoals voorgesteld door de Gemeente Venray. Om U allen in de gelegenheid te stellen van dit reglement kennis te nemen alsmede een vorm te kiezen hoe de Dorpsraad samenge steld gaat worden, nodigen wij alle verenigingen, stichtingen enz. uit om op 13 dec. a.s. aanwezig te zijn. Plaats van samenkomst Gemeenschapshuis te Leunen, aanvang 20.00v. In die vergadering van 17 okt. is besloten dat de Dorpsraad 11 leden zou tellen, waarbij tevens werd vastgesteld dat van die 11 leden er 5 "vrije11 kandidaten en 6 uit de verenigingen gekozen zouden worden. Om over dit voorstel van gedachten te wisselen, verzoeken wij U tenminste 2 leden van Uw bestuur aanwezig te laten zijn. De agenda alsmede de benodigde agendastukken zullen U tijdig worden toegezonden.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 7