DORPSRAAD LEUNM Verkiezingen De dorpsraad Leunen heeft de verkiezingen van 29 en 30 oktober uitgesteld. Eind van dit jaar organiseert zij algemene verkiezingen. Daarbij zou er een geheel nieuwe Dorpsraad moeten worden gekozen en wel volgens het "rompreglement" dat de gemeente bjj alle dorps- en wijk raden ter bespreking heeft aangeboden. Aldus is besloten op de vergadering van de Dorpsraad op maandag 1? oktober j.l. Uitstel Op 29 en 30 oktober waren al verkiezingen vastgesteld. Daarbij zou het Dagelijks Béstuur met 2 personen moeten worden aangevuld. Maar binnen de termijn van kandidaatstelling (tot 12 ok tober) heeft slechts één kandidaat zich aangediend. Wel zag men het mogelijk om alsnog kandidaten te werven, door het mensen persoonlijk te vragen, maar dat leek de aanwe zige Dorpsraadleden de manier niet, mede gezien de weinige nog beschikbare tijd. Nieuwe verkiezingen Bij het besluit, de verkiezingen uit te stellen weet men zich gesteund door de richtlijnen van het nieuwe (romp-) reglement voor Dorps- en Wijkraden dat de gemeente Venray heeft voorgesteld, en dat waarschijnlijk per 1 januari 1978 zal ingaan. Bij de bespreking van dit reglement spraken de meeste aanwezigen zich uit voor de mogelijkheid dat: - personen zich persoonlijk kandidaat kunneii stellen voor de Dorpsraad - ook de groeperingen en verenigingen gekombineerd kandidaten kunnen stellen (Dit is dus anders dan het reglement van de Dorpsraad nu) Men achtte verder een minimum aantal bestuursleden voor de Dorpsraad 11, waarvan mogelijk 5 op persoonlijke titel en 6 vanuit de verenigingen e.d. Inmiddels is bekend dat alle leden van het dagelijks Bestuur van de Dorpsraad hun funktie ter beschikking stellen. Daartegenover zijn verschillanden wél bereid om zich weer kandidaat te stellen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 9