CARNAVALSVERENIGING '"T KNOLLEKE" LEUNEN Op zaterdag 19 februari 1977 viert onze vereniging de gebeurtenis dat dan alle "knöllinnekes" en "knëllekes" zich aan onze nieuwe PRINS Z.K.PW, PEINS LEI D'N URSTE kunnen voorstellen. Tevens is dit een unieke gelegenheid er aan te herinneren, dat onze vereniging in het afgelopen seizoen voor de zesde en nog wel achtereenvolgende maal de "Piëlhaas plaquette" won tijdens de carnavalsoptocht in Vereray. Vorengenoemd succes was alleen te verkrijgen door grote inspanningen der leden, alsook het brengen van financiële offers reden ook, waarom wij gaarne een beroep doen op Uwe gulheid. Ter gelegenheid van dit alles zal onze vereniging met Z.K.PW. PRINS LEI D'N URSTE recipiëren in zaal Hartens te Leunen, en wel vanaf 8.30 uur na de middag. Wij zullen het bijzonder op prijs stellen, U hier te mogen begroeten. onderscheiding_^de_gouden_knol^ {Carnavalsvereniging "'t knëlleke" de secretaris: de vorst P. Beckers J. Martens Op zaterdag 19 februari 1977 zal tijdens de receptie van Z.K.PW. PRINS LEI D'N URSTE in zaal P. Martens "de GOUDEN KNOL" worden uitgereikt aan Kees de Boer, uit de buurtschap nabij "Gussenkoel", welke hoge onderscheiding hem door het bestuur van de carnavals vereniging *t knolleke" Leunen werd toegekend, omdat: 1. hij gedurende een reeks jaren als bestuurslid de belangen van de carnavalsvereniging "'t Knëlleke" Leunen tenzeerste heeft gediend, temeer omdat vaak een door het bestuur genomen beslissing wel werd gemakkelijk gemaakt, door zjjn ob.jektieve en deskundige inbreng. 2. Hij gedurende een reeks van jaren ontwerpen maakte voor ver sierselen benodigd bij optochten, en hiernaast ook steeds klaar stond, om elk "knëlleke" welke iets meer moest weten over orden en onderscheidingen., met raad en daad bij te staan, 3. hij als perser van verschillende versierselen, steeds tijdig de carnavalsvereniging IMt Knolleke" hiermede kon voorzien, meer speciaal van optocht-symbolieken, welke vaak in grote aantallen werden uitgegeven, en waarmede de optochtkommissie zeer veel plezier moet hebben gehad.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8