Boste mensen van Leunen, Gaarne zou ik het voorstel willen onderstrepen dat door oen paar mensen werd gedaan op de verleden maandag gehouden parochiever gadering. Uit het financieel verslag bleek, dat we over 1970 een tekort hadden van bijna 7.000.Uit de toelichting van de penningmeester bleek ook, dat dit niet zo erg is als het er uit ziet, omdat dit tekort hoofdzakelijk is toe te schrijven aan een paar posten die dit jaar niet terugkomen. Het feit blijft echter, dat we financieel zeer krap zitten en daarom zou ik nog eens onder Uw aandacht willen brengen het sym pathieke voorstel dat daar gedaan werd, en waar de hele verga dering wel achter stond, dat we daar met zijn allen iets aan moe ten gaan doen. Daarom willen we met de Paasdagen een extra collecte houden, opdat we niet bij het bisdom de hand hoeven op te houden. Men was op de vergadering algemeen van oordeel, dat Leunen dat niet nodig heeft. Als U die mening deelt, laat dat dan met Pasen zien en zorgt voor een geruisloze collecte. Het kan al geruisloos met een pa pieren vijfje, maar tientjes en 25 igers zetten nog meer zoden aan de dyk. Het geld wordt toch echt niet over de balk gegooid. Bij de post salarissen bleek zelfs medelijden met de functio narissen, omdat ze het samen met f. 17.000.-- moeten doen. Medelijden hoeft niet, willen die zelfs niet, ze doen 't ervoor. Maar doet U dan ook iets. V'ij verwachten dit stellig. Maar doet U dat dan ook niet alleen met Pasen, maar het hele jaar door. De collecte was met 1.800.per jaar gezakt Bekijkt U 't eens of het wat meer kan. In Venlo vraagt de deken zo maar: "mag 't een gulden zijn Ja, dat is niet eens zo gek. U beurt allemaal meer guldens dan 5 jaar geleden en -de gulden wordt steeds minder waard. PASTOOR STEMMSH BIJ VOLMACHT OP 28 APRIL A.3. Degenen die door ziekte, ouderdom e.d. verhinderd zijn, om op 28 april a.s. hun stem uit te brengen bij de verkiezinge.n voor de Tweede Kamer,-kunnen zich door een der huisgenoten laten vervangen. Hiertoe-dient dan een formulier te worden ingeleverd tot 11» dagen voor die datum. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de Gemeente en bij J. Heintjes, Gussenstraat 1?. tel. 385^.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3