VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET WERKCOMITÉ "OPRICHTING DORPSRAAD", gehouden op 11 maart 1971 Er waren 20 mensen aanwezig. Voorzitster van deze vergadering was Mevr,.A. Claessens-Nagel. Binnengekomen berichten: - van de Gemeente kwam een bericht over de volkstelling, maar aan gezien het vrij laat kwam, kon er niets mee gedaan worden. - binnen de rayoncommissie wordt nog vergaderd over een subsidie regeling. - verzoek om eèn ideën-bus (ideën, wensen, klachten) Dit wordt nog nader bekeken, hoe. Het werkgroepje wat er na de vorige vergadering gevormd was, heeft contacten opgenomen met: - de L.V.B. Resultaat: In het komend seizoen zal er in het program ma een avond voor de dorpsraad worden ingeruimd. - de Parochieraad. Na overleg zal men een vergadering beleggen. - de Bejaarden. Se weten via hun Voorzitter wat er aan de hand is. - de nieuwe wijk: Op een gehouden vergadering op 9 februari, die werd voorgezeten door Dhr.. BT» Voesten, kwamen er na een gesprek over de taak en de werkzaamheden van de "dorpsraad" enkele punten naar voren: 1. Hoeveel leden moet een dorpsraad hebben, en wat is haar taak? 2. De gang van zaken op het consultatiebureau voor zuigelingen in Venray, laat nog wat te wensen over. 3. Speelruimte voor de jeugd k. Meer parkeerruimte zal er moeten komen, omdat er in de straten waar men aan twee kanten parkeert, slechts weinig ruimte over blijft. k. Verkeersbrigadiertjes zouden de kinderen veiliger over kunnen laten steken, 6. V/at de sport betreft, waren er enkele mensen, die zich bereid verklaarden om aan een nieuwe sportbeoefening leiding te geven. De naar voren gebrachte punten werden op de vergadering van 11 maart als volgt besproken: ad 1) De dorpsraad: Er zijn 2 mogelijkheden: - Een dorpsraad die bestaat uit ongeveer 7 mensen. - Een grotere groep van ongeveer 15 - 20 mensen, welke een Dagelijks Bestuur kiezen van ongeveer 5 mensen. Daarin zitten dan afgevaardigden van verschillende verenigingen, aangevuld met andere belangstellenden.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 6