De Voorzitter noemt ook de namen (29) van de inwoners waarmee vooroverleg over de te formeren dorpsraad heeft plaats gehad. De Heer Manders merkt op, dat hij hierbij de naam van een onderwijzer mist. De Voorzitter beaamt dit, doch meent er op te mogen wijzen dat hijzelf, als voorzitter van het schoolbestuur, toch wel aan de belangen van het onderwijs gedacht heeft. Hierna wordt iedere aanwezige gevraagd om in het comité van voor bereiding zitting te nemen. De volgende personen verklaren zich hiertoe bereid: Mevr. of Dhr. Heidens, Mej. G. Claessens, Dhr. M. Manders, echter onder uitdrukkelijk voorbehoud dat het al leen in de voorbereidingstijd is. Dhr. J. Reintjes, Dhr. J. Jenniskens, Dhr. -7. Voesten, Dhr. F. Strolenberg, Dhr. H. Ouwerkerk, Dhr. L. Heidens, Mevr. van Osch-Vullings, Mevr. Kusters-Claessens, Mevr. Claessens-Nagel, Mevr. Hendriks-Steegh. Getracht zal worden ook een onderwijzer als mede een lid van de bejaardenvereniging in het comité zitting te doen nemen. De Heren A. de Kroon en H. keintjes stellen zich beide beschik baar om in bepaalde zaken adviserend op te treden. Beiden vrezen n.l. een vaste binding met het comité of dorpsraad onvoldoende "waar" te kunnen maken. In de binnen dagen te houden vergadering van het thans gefor meerde comité zal Mevr. Claessens-Nagel als voorzitster optreden; op haar uitdrukkelijk verzoek echter alleen voor deze eerste keer. Aan de orde komt thans de afvaardiging voor de drie dorpen: Leunen - Veulen en Heide, naar de rayoncommissie Venray. Hiervoor is candidaat Dhr. J. van Osch, te Heide. Deze wordt met algemene stemmen afgevaardigd, op zijn uitdrukkelijke wens echter slechts voor de tijd van één jaar. Bij de rondvraag dankt Dhr. van Osch voor het in hem gestelde ver trouwen en hoopt in de toekomst vruchtbaar te kunnen werken, samen met de dorpsraden, om gezamenlijk een goed leefklimaat op te bouwen en te bewaren.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 8