Er dient echter duidelijk vooropgesteld te worden, dat de figuur van de Dorpsraad nieuw is en in de komende ontwikkelingen op bestuurlijk niveau (gemeentelijke her-indeling, gewestvorming e.d.) een belangrijke taak zal hebben. Het is zonder meer noodzakelijk een Dorpsraad te formeren om straks deze aansluiting niet te mis sen. Bij monde van Mej. A. i'/eijs, hierin krachtig gesteund door Dhr. G. Heidens, wordt gevraagd deze avond niet over te gaan tot het Oprichten van een Dorpsraad, gezien de belangrijkheid van deze raad en de, hun inziens, onvoldoende informatie vooraf aan de be volking. Hierover ontstaan enige debatten. De Voorzitter en het voorbereidend comité zijn van mening dat er voldoende inspraak is geweest: Er is overleg met het Bestuur van het Gemeenschapshuis geweest, waarin practisch alle vereni gingen vertegenwoordigd zijn, en bovendien had iedereen vanavond aanwezig kunnen, zijn. Tijdens de voorbesprekingen werd ook telkens gevraagd of de betreffende vertegenwoordiger ook alles wou door spreken met zijn vereniging en/of interessegroep. Mej. We ijs en Dhr. Heidens blijken echter enige aversie tegen de gevolgde methode te hebben. Dhr. H. Baltussen lanceert een tussenvoorstel, n.l. om de dorps raad een voorlopig karakter te geven. Dit blijkt echter onvoldoen de om volledig tot elkaar te kunnen komen. Mevr. Claessens-Nagel licht e.e.a. nog nader toe en stelt, op iets subtielere wijze, hetzelfde voorstel als Dhr. Baltussen. Na enig geharrewar en de nodige spraakverwarring komt men over een dat staande de vergadering een "comité ter voorbereiding tot oprichting van een dorpsraad" zal worden geformeerd. Dit te vor men comité zal dan zelf uitmaken op welke wijze de definitieve oprichting van een dorpsraad tot stand zal worden gebracht. De Voorzitter brengt ter tafel de toekomstige contacten van de, eveneens toekomstige dorpsraad. Hij noemt met name: De rayoncommissie Venray; het gemeentebestuur te Venray; het Reg. Instituut voor Maatschappelijk Werk; de Geestelijke Gezondheidszorg; de Lichamelijke Gezondheidszorg t.w. de Kruisverenigingen en E.H.B.O. vormings-centra voor de jeugd en jonge volwassenen; het Rekreatieschap Peel en Maas; de Aalmoezenier van Sociale Zaken; Het ontwikkelingsorgaan Noord Limburg; het open bejaardenwerk; de Sociaal Pedegogische Zorg en de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 7