VERSLAG van de eerste bijeenkomst om te komen tot oprichting van een Dorpsraad in Leunen, gehouden op .jan. 1971. Dhr. A. de Kroon treedt deze avond als voorzitter op. Aanwezig waren ruim 30 personen uit Leunen, alsmede een afvaar diging uit Veulen, terwijl later op de avond ook nog enkele afge vaardigden uit Heide arriveerden. Alle aanwezigen werden welkom geheten, in het bijzonder de Z.E.H. Pastoor. Kaast Dhr. de Kroon namen aan de Bestuurstafel plaats: Mevr, van Osch-Vullings, Mevr» Kusters-Claessens, MevrClaessens Nagel, Mevr. Hendriks-Steegh en Dhr. H. Heintjes. Deze personen hebben, met nog een aantal anderen, voorbereidend werk gedaan. De Voorzitter schetst enkele mogelijkheden om tot het formeren van een Dorpsraad te komen: b.v. enkele personen beginnen er aan; of uit de gezamenlijke verenigingen komen afgevaardigden; of alle inwoners van Leunen worden er bij betrokken. In dit geval is er duidelijk sprake van een combinatie van de drie genoemde mogelijkheden: ten eerste zijn er enkele personen geweest die de kat de bel aan hebben gebonden; ten tweede werden enkele mensen uit verschillende verenigingen aangezocht; en ten derde is deze avond belegd om iedereen uit Leunen de nodige inspraak te geven. Ook wordt door de Voorzitter het doel van een Dorpsraad uiteen gezet. Hij zegt, dat men in zijn algemeenheid de taak kan formulere als het bevorderen van een optimaal leefklimaat in de gemeenschap Leunen. Hij stelt daarbij evenwel vast, dat er in deze reeds zeer veel goeds geschiedt door het bestaande, rijk geschakeerde ver enigingsleven. Mevr. Claessens-Nagei, lid van het werkcomité tot oprichting van een Rayoncommissie Venray, geeft hierop nog een gedegen aanvulling. Hierover worden nog enkele vragen gesteld. Concluderend zal het doel en de taak van een dorpsraad zijn: Gegevens verzamelen; richtlijnen 'uitstippelen; voorlichting geven aan verenigingen; voorlichting geven, aan Gemeentebestuur; contac ten leggen tussen en met verenigingen, wijken, gespreksgroepen enz uit al deze gegevens conclusie's trekken, aktiviteiten ontwikkele deze coördineren en naar buiten uitdragen. Waaruit tevens gecon cludeerd dient te worden, dat de Dorpsraad geen bestuurlijke taak en/of bevoegdheden heeft. Op een vraag uit de vergadering of er"dus voorlopig alleen maar gepraat gaat worden en niks uitgevoerd" wordt geantwoord, dat de Dorpsraad naast overleg-orgaan ook uitvoerende taken heeft.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 6