JEUGDKARNAVALSVEDENIGING '"t Knolleke" Heden 23 jan. aanvang 18.00 uur in het Gemeenschapehuis Leunen J EUGD PRIN SENBALToegang van 12 tot 16 jaar; Entree: 1.00 Om ongeveer 20.00 uur zal de nieuwe JEUGDPRINS worden bekend gemaakt, en de oude prins aftreden. Dit gebeuren zal worden uitgevoerd door Prins Piet, van de "grëete" Karnavalsvereniging. V/ij hopen dat de jeugdige knolleke's in grote getale opkomen. "15 JAAR 't KNÖLLEKE" LEUNEN Alle voorbereidingen zijn of worden getroffen, om het komende karnavalsfestein een sukses te doen worden. Nu men voornemens is de jeugdkarnavalsviering, om hoofdzakelijk organisatorische redènen op te nemen in de Karnavalsvereniging: 1,11 Knolleke" is het daarom wenselijk, dat enigen onder U, zich meer speciaal voor de jeugdkarnavalsviering zullen inzetten, waardoor alles nog een prettiger 'en ook vlotter verloop zal kunnen hebben. Dat '"t Knolleke" ook in het 15e levensjaar npg kan groeien en bloeien, zal dienen te blijken uit de karnavalsoptocht in Leunen, welk evenement met medewerking van alle "knöllinneke1s en knöl leke' s", die van het vorig jaar zeker zal kunnen overtreffen !i!i Knöllinneke's en knolleke's de karnaval staat weer voor de deur,' en zowaar op zondag 31/1-^1971 aal Leunen zijn nieuwe Prins kunnen inhuldigen, onder wiens regering "'t Knolleke1! haar 15e levensjaar ingaat. Zij welke zich nog kandidaat willen stellen vdor de Raad van Ellef kunnen dit nog doen, door zich voor 27/1-1971 op te geven bij: J. Hartens, aan de Boodenstraat. Denkt U verder nog aan de inzending van een nieuw karnavalsliedje, waarvan de inleveringstermijn sluit uiterlijk 27/1-1971. WERKCOMITÉ - OPRICHTING DORPSRAAD. Dinsdag 26 jan. a.s. om 8.00 uur in café Kusters openbare ver gadering van het werkcomité - oprichting dorpsraad. TE KOOP: 4 jonge marmotjes en 5 krielen (kloek met kuikens) bjj: G. Willems, Laagriebroekseweg 8, Leunen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4