WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS Zondag 10/1DANSEN. Orkest: "Cosy «67". Entree: 1.50 Maandag 11/1: 19.00 - 20.00 Rep. jeugdtoneel Groep I (boven) 19.30 Jaarvergadering L.L.T.B Dinsdag 12/1: 20.00 Rep. Fanfare (gr. zaal) Woensdag 13/1' 19.00 - 20.00 Rep. jeugdtoneel Groep II (boven) 19.30 Vergadering L.V.B. (gr. zaal) Donderdag 1^/118.30 - 20.00 K.M.G. sporten(gr. zaal) 20.00 - 21.00 Sporten K.P.J. Dames 21.00 - 22.00 Sporten K.P.J. Heren 20.00 Oprichtingsvergadering Dorpsraad (kl. zaal) Vrijdag 15/l16.00 - 17.00 Gymn. oefeningen voor bejaarden 20.00 - Handboogschutter^" (gr. zaal) 20.00 - Hep. kerk. zangkoor (kl. zaal) OPRICHTING DORPSRAAD Naast de overlèg-organen die in Leunen reeds zijn, n.l. de Parochie raad en het Bestuur van het Gemeenschapshuis, is het alleszins ge wenst, dat in Leunen ook nog een DORPSRAAD wordt ingesteld. De' Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg, (ingesteld door het Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk) als ook het Gemeentebestuur van Venray achten het wenselijk dat derge lijke 'dorps of wijk-raden wordén ingesteld. Deze dorpsraad kan b.v. Leunen vertegenwoordigen bij overlegorganen in Gemeentelijk of Regionaal verband, zowel als bij gebeurtenissen in Leunen zelf. Een goede vertegenwoordiging buiten Leunen is,met het oog op de ontwikkeling van Noord Limburg in de naaste toekomst- zeer belangrijk. Verder kan de dorpsraad nog een adviserende taak hebben op velerlei gebied, o.a. bij plannenmakerij welke Leunen of een gedeelte van Leunen raken. Om in Leunen te komen tot de instelling van een Dorpsraad, zal op donderdag 14 januari a.s. om 8.00 uur in de kleine zaal van het Gemeenschapshuis een vergadering worden gehouden. Op deze vergade?- ring zijn allen welkom die belangstelling voor deze zaak hebben. Wij denken hierbij aan afgevaardigden van standsorganisatie's en verenigingen, van jeugd en sport, van school en kerk. Ook zal zeer op prijs gesteld worden, als de bewoners van de nieuwe wijk ver tegenwoordigd zijn. Enkele vertegenwoordigers van Veulen en Heide zullen op deze vergadering aanwezig zijn, wat met het oog op de samenwerking Leunen-Veulen-Reide erg belangrijk is. Wij hopen dat onze opzet zal slagen. TORKC0Ï'ITE OPRICHTING DORPSRAAD

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4