VERENIGINGSNIEUV/S PAROCHIERAAD Destijds heeft de parochieraad het initiatief genomen ora de mis boekjes, die elke zondag aan de kerkdeur verkocht werden, gratis op de plaatsen te léggen, om zodoende de deelname aan de Eucharistieviering voor iedereen te vergemakkelijken. Om de onkosten te bestrijden werden er in 1970 twee kerkdeur- collecte's gehouden. De opbrengst was 630.hetgeen nagenoeg voldoende was. Alle parochianen hiervoor hartelijk dank. Van de gehouden enquête zijn de eerste tellingen verricht. De verkregen gegevens worden momenteel in Nijmegen verwerkt tot een rapport, wat waarschijnlijk eind' januari gereed zal zijn. De parochieraad zal dan weer bijeen geroepen worden, om zich over de uitslag te beraden. In een later stadium zal de uitslag op een parochievergadering bekend gemaakt en ter dis cussie gesteld worden. Het ziet er nu al naar uit, dat er en kele duidelijke verlangens naar voren zullen komen.. Gezamenlijk kunnen we dan bekijken, hoe hieraan is te voldoen. Al degenen die bij het verspreiden, ophalen, coderen en tellen belangeloos hun medewerking hebben verricht, willen wij bij deze nogmaals danken. L.V.B. afd. LEUNEN Op woensdag .13 jan. om 7.30 uur in het Gemeenschapshuis: Filmavond voor de leden van de L.V.B. De Zuid-Ooster komt ons dia's vertonen, die ze maakten op hun vakantietochten. Hoedercursus. Deze wordt gegeven op de maandagen 11 jan. 18 jan. 25 jan. 1 febr. 8 febr. 15 febr. telkens om 7.30 uur in cafe Martens. Daar deze cursus nog niet vol is, kunnen ook de meisjes van de K.P.J. of niet leden hieraan deelnemen. Gaarne opgave voor maandag 1.1 jan. Telf. 21*f1. K.M.G. AFD. LEUNEN Zondag.9. jan. na de mis van half 11 kunnen de meisjes die voor 1 oktober 10 jaar worden, zich opgeven als aspirant lid. l/ANDELKLUB "DE BELHAMELS" In deze week komen de leidsters voor de contributie Nov.-Dec. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Bernardien Stevens, Gussenstraat 19, of bij een van de andere leidsters.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3