Nederlandéén volkéén taaléén karakteréén lot Ie Jaargang na de bevrijding. No. 6 Vrijdag 29 Dec. 1944. Corresp.adres: Parallelweg 13 HELMOND Verantwoordel. voor inhoud: A. W. A. Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen het zal met y rooter glans uit asch en stof herrijzen. (Vondel). Drukkerij Fa. L. GEERIS-ROXS, Helmond. Telefoon No. 153 Prijs per nummer 10 ct. VOORHEEN ILLEGAAL VERSCHENEN I .X Jf.LIMBÜRG. liniiMi" Een „ZALIG en GELUKKIG" 1945 wenschen wij den Redacteuren, medewerkers, lezers, vrienden en bekenden Firma L, J. GEERIS-ROXS, Drukkers van „De Zwijger" Helmond. Herinnering. j^oo wij hier in het bevrijde gebied, dat nog oorlogsland is nieuwe ontzeggingen zouden moeten doen ten behoeve van een dadelijke eerste bevoorrading, die op elk moment moet kunnen dienst doen voor een bevrijd en geheel onderkomen Noorden, dan zouden wij geen ogenblik mogen aarzelen. Niet alleen uit naastenliefde; uit edelmoedigheid. Maar uit de nuchter te erkennen wet der nationale eenheid, en in het belang van het gehele Nederlandsche volk. Niet om Zeeland, Brabant, Limburg gaac het, de losgeslagen gebieden, die hun zelfstandigheid niet kunnen vinden. Het gaat om Nederland, welke onafhankelijksgeschiedenis de onze is en waarvan wij deel uitmaken als van het organisme van één volk, één taal, één karakter, één lot. Niet alleen zouden wij het Noorcjen iedere dag moeten toeroepen Wij vergeten U niet in (Iw harde lot, ook niet in dat tLver ontbering geen dag. maar van het geringe dat wij hebben hier in streken, waar dorpen verpuind liggen en overspoeld door het water van de Mtas, zouden wij willen delen met U, om althans in die ontbering Uw lot te verlichten. Ons schrijnende leed is, dat wij gescheiden zijn in dit historisch uur, want met U zijn wij dat ééne, dat grootse, dat wij ons volk noemen, dat met het water aan de lippen, vecht tegen zijn doodsvijand, die het God zij er om ge dankt. gaat begïvea, Straks zullen wij dieper en hechter en meer één zijn dan ooit, en het vuur, dar onze eenheid smeedt, is de kroes, waarin de laatste overblijfselen van dac reeds doorgevoerde antagonisme tussen U en ons versmelten. Met U zijn wij de geuzen van vandaag etl onze ziel klinkt toe één accoord met de Uwe in het opperste geusenlied, dat ons Volkslied is. ANTOON COLEN voor ..Herrijzend Nederland". Jaren, eeuwen gingen over hec vlakke grauwe land. Ieder jaar trok de lucht zich strak, wanneer de winter de drassige zware grond verstijfde en de paarsbruine Peelhei met witte randen van flonkrend kristal ver sierde Ieder jaar trokken bij Kerstmis door dit land de mensen naar den grote St. Petrus Bandenzwaar klonken dan in de donkerte van den heilige Kerstnacht zijn galmende stemmen, en de mensen zij hoorden hun roep. Kerstfeest in den St. Petrus, het was een feest van vrede en vreugde, er was zilver sterrenlicht, orgelmuziek en stoere mannen- zang. Wijding hing in de grote door biddende mensen gevulde ruimte. En wanneer onder de tonen van het „Stille Nacht, Heilige Nacht" de Priester het mensgeworden Woord uithief boven de menigte, dan rees er bij al die mensen een gebed tot den Vader in den Hemel, dan voelde ieder vrede, diepe vrede in zijn hart. Kerstmis in een vredig Peelland. i De 1{edactie en medewerkers wensen aan alle vrienden, b J bekenden en fezers een gelukkig en voorspoedig 'Kieuwjaar! Kloge 19h5 Bet jaar zijn, waarin wij, na den vrede 1 gewonnen ie Hebben, aan de wederopbouw van ons dorp, i j streek en vaderland kunnen beginnen. Er kwam oorlog over dit land; dood, ver nietiging en verderf Ook de groote St. Petrus stortte neer, ondermijnd door barbaarse schennershanden. En weer werd hec Kerstmis. Akelig stil viel de nacht over het gescheurde land van dood en eenzaamheid Geen mensen gingen meer op naar hec Godshuis, geen zware klokken luidden meer hun zang, want zij werden gerootd oflagen bedolven onder het puin. Alles lag leeg en verlaten Zij die een mensenleeftijd gegaan waren door den vredevoilen Kerstnacht naar den machtige St. Petrus, zij hebben hun gang moeten onderbreken, zij vierden hun Kerst mis bij vreemden. Slechts verwoesting en verlatenheid ligt mm 194-5 iiiiiiiiiiiiiii.iiii -d

De Zwijger | 1944 | | pagina 1