Kerstmis Vrede den mensen van goede wil VOORHEEN ILLEGAAL VERSCHENEN IN N.LIMBÜRG, Ie Jaargang na de bevrijding. No. 5- Vrijday 22 Dec. 1944. Corresp.adres: Parallelweg 13 HELMOND Veraatwoordel. voor inhoud: A. W. A. Al leit cr veel verwoest V C# Al leit cr veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met grooter glans uit asch en stof herrijzeu. (Vondel) Drukkerij: Fa L. J. GEERIS-ROXS, Helmond. Teletoon No. 133 Prijs per nummer 15 et H et was een boodschap, die ons in dien stille heilige Kerstnacht gebracht werd eenvoudige lierderslieden, trouw wakend bij hun kudde, hoorden een luide verblijdende stem: ..Vrede gij allen die van goede wille rijt" Het klonk zo helder en sereen indien sterrenlichte nacht, er lag een belofte van machtig geluk verscholen in dien roep det Engelen voor heel de mensheid. „Vt'éÜP. 'Qlj aTfefiT.E1V vrede aan den mensen. O het is zo te begrijpen, inen moet durf hebben nu te spreken over vrede. Het Kerstkind bracht^ons die boodschap en ieder jaar staan wij weer even stil bij het won derlijk gebeuren van Bethlehem, leder jaar denken wij vol verlangen aan dit heilige oord, waar de „Hoop der mensheid" ons de weg wees naar de vrede, leder jaar staat ons dan meer dan alles dat schone ideaal voor ogen: Vrede. O wij weten het, bijna waanzinnig lijkt het. ons nu weer te bezinnen op die prachtig treffende woordenVrede den mensen van goede will Nu geheel de wereld verbrand en verscheurd wordt, door een vreeselijk barbaarse volkerenstrijd, mensenlevens bij duizende iedere dag als tol voor „vrijheid en recht" opgeëist worden, onze heillydommen en andere tijdelijke goederen een prooi vallen aan vernietiging door versplinterde projectielen, nu wij in vele zorgen leven over verblijf van dierbaren en bekenden, nu eigen volksgenoten nog leven onder een overheerser, die alle regels van menselijkheid mee voeten treedt, mogen wij op dit ogenblik wel scilstaan bij die onwerkelijk lijkende belofte: vrede allen, die den goede wil bezitten?! Moeten wij niet bang zijn onze hardheid te verliezen, weekhartig te worden, een weekhartigheid die funeste gevolgen zou kunnen hebben op ons sterk moreel? En toch ondanks de genadeloze strijd tussen de volkeren, de bloedige offers die nog gebracht zullen moeten worden om gedane onrechtvaardigheden te herstellen, ondanks de haat en jaloezie, waarmee ieder van ons in zijn persoonlijk leven te strijden heeft, roepen wij de mensen toe, zoals voor 20 eeuwen terug de roep weerklonk: „Vrede, gij allen die van goede wille zijt"! Ja, vrede voor U, gij gevallenen voor onze vrijheid, gij die gemarteld werd omdat Uw vaderland U riep in een bijna hopeloze strijd; vrede, gij die U steeds volkomen gegeven hebt voor de gemeenschap, gij die zo zwaar getroffen werd door het ruwe oorlogsgeweld. Vrede, gij die ver van Uw haardsteden die Kerstfeest viert op een koude winderige schuur, of in een half vernield huis. Vrede gij allen, die bovendien nog in Uw dagelijks leven een strijd moet voeren tegen aanvallen van kleinzielig, jaloerse kwaadsprekers en lasteraars. Vrede gij allen die steeds getracht hebt waardering te tonen voor eens anders stand punt. die een ander respecteerde, maat toch beklad en beschimpt werd. Vrede gij allen die steeds eerlijk en open Uw meening durfde te verkondigen tegen over ieder en daarom achter Uw rug aan gevallen werd door geniepige profiteurs. Ja werkelijk aan allen, die van goede wille zijn, onverschillig godsdienst of maatschap pelijke afkomst, wensen wij die echte inner lijke vrede, waaruit zij de kracht kunnen putten om als fiere stoere vaderlanders de lasten van deze tijd te dragen Kerstfeest 1944, tóch een feest van vrede, voor ieder van ons, want wij alle zijn van goede wille Mogen buiten ons de stormen razen van barstende granaten. emdoorihrpjigendr- hom men, in ons leeft een diep innig voornemen vrede te sluiten met allen, die met ons streven naar hogere idealen. Moge zoKerstfeest 1944 U persoonlijk die ware vrede brengen, die de wereld in haar geheel zo hard nodig heeft. Vrede aan allen, die van goede wille zijn! liet is een boodschap, met een strekking thans rijker aan inhoud dan ooit Kerstfeest, vredefeest voor U en voor iedereen, moge het allen nader tot elkander brengen. In deze zin zullen wij U die vrede toewensen, een Kerstfeest waarlijk diep gelukkig! Vrede aan den mensen, van goede wil! De Officieele „Repatrieëring" Deze geruchten zijn veel en verward de een weet dat Venray „vrij is-", de ander vertelc met absolute zekerheid dat je zon der „papiere' van de „Siviel enfèrs" rechts omkeer kunt maken, telkens blijkt duidelijk dat „men" niet goed of geheel niet op de hoogte is van de stand van zaken. Wij laten daarom ter verduidelijking in het kort de enig geldende officieele regeling volgen, zoals deze door de autoriteiten in overleg met geallieêrde instanties is getroffen: De> Zwiiau" an xi'il Hnnrtojn n!at i' i tö n

De Zwijger | 1944 | | pagina 1