VOORHEEN ILLEGAAL VERSCHÉNEN IN" N.LIMBURG. Ie Jaargang na de bevrijding. No. 4. Vrijdag 15 December 1944. Corresp.adreS: Parallelweg 1.3 HELMOND Verantwoorde!. voor inhoud: A. W. A„ Al kit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen het zal met grootér glans uit asch en stof herrijzen. (Vondel). Drukkerij: -. Fa. L. GEERIS-ROXS, Helmond. Telefoon No. 153 Prijs per nummer 15 ct. PROBLEMEN Na maandenlange strijd hebben de geal lieerde legers op een klein deel na de Zuide lijke provinciën van ons land bevrijd. Voor alsnog is het voornaamste, dat ons bezig houdt: de bevrijding van geheel Nederland. Uit berichten van onbevrijd gebied blijkt, dat de toéstanden daar bijna onhoudbaar zijn. Duizenden en duizenden mannen zijn reeds naar Duitsland gevoerd. Wij voelen met onze onbevrijde landge noten mee en hopen, dat voor hen zo spoedig mogelijk het einde der onderdrukking mag aanbreken. Wat zal er gebeuren na de totale bevrij ding van ons land Deze vraag werd deze week ook aan Z. Exc. Min, Gerbrandy op een persconferentie in Londen gesteld en Z. Exc. antwoordde, dat hij grootste vertrouwen had» dat in ons land niet hetzelfde zou gebeuren ais 'in Frankrijk, België of Griekenland. Wij ho pen van harte, dat onze regeringsleider ge lijk heeft, maar er zijn geweldig grote pro blemen, die redelijk aangepakt moéten wor den, anders maakt men ons-land rijp voor dezelfde chaotische toestanden. Men kan de moeilijkheden, dié in alle be vrijde gebieden ontstaan Zijn, tot de volgen de punten terugbrengen: Allereerst de voedselvoorziening. vDe Duitsers hebben tijdens de bezetting de be zette gebieden zo ontzettend leeggeplunderd, dat er absoluut gebrek aart' voedsel moest ontstaan. De meeste bewoners verwachtten met de komst der geallieerde legers 'tegelij kertijd dè oplossing van het voedsel pro bleem. Dit was echter niet mogelijk, aange zien er lang slechts één invoerhaven beschik baar wps. die hoofdzakelijk - kpn gebruikt worden voor de aanvoer vau oorlogsmate riaal. - Een tweede kwestie is die der ondeiv grondse strijders. Iedereen kom vermoeden, dat een zekere wrijving tussen de regerin gen in Londen en de ondergrondse bewegin gen in de diverse landen niet kon uitblijven. We kunnen met betrekking (;ot dit pro bleem het eens zijn met onze regering, die bij moftde van een der ministers door de radio deze kwestie belicht heeft: Niet iedere ondergrondse werker zal bovengronds zijn zelfde capaciteiten hebben, maar aan deze helden zal een zo groot mogelijke kans ge geven worden,. We hopen in het belang, van ons land, <|at hier een oplossing gevon den wordt, die de algemene tevredenheid opwekt. - Het derde probleem is het „verraders probleem". Over dit punt bestaat terecht veel onenigheid. Immers, het is een publieke geheim, dat verschillende mensen van standing, die in de oorlog geheuld hebben met de vijand, thans nog vrij rondlopen, maar dat daartegenover de ar/ne sukkelaar, die er inliep én eigenlijk niet besefte, wat hij deed, opgebracht werd. Wil men ons vólk gezond maken, dan moeten alle onna tionale elementen definitief onschadelijk ge maakt worden en wil men een algemene op stand voorkomen, dan moet men ook durven iederen collaborateur, van wat voor rang of stand hij ook moge Zijn, aan te pakken. Deze drie problemen raken thans o.i. de 'kern van Alle strubbelingen en moeilijkheden, die zich thans in ons bevrijd gebied voor doen. Wij hopen in een volgend nummer hierop nog eens nader in te gaan. Rs. EEN MANIFEST De R-.K. Arbeidersbeweging te Nijmegen heeft een manifest uitgegeven, dal: de frisse geest van een nieuwe tijd inademt en dat- deswege aller aandacht verdient. Te goed immers hebben wij aan den lijve ervaren. waartoe het Liberalisme in onze maat - r "li i - schappij geleid heeft De ongebreidelde concurrentie, econo mische machts- en polypvorming,.uitbuiting van den arbeider, wat hebben zij van onze maatschappij gemaakt? Wij allen wensen een nieuwe maatschap pelijke orde, waarin- de arbeider geteld en geëerd wordt en het kapitaal niet langer al machtig is. Drie punten "in het Nijmeegse Manifest trekken speciaal onze aandacht: ie, Hervorming van het eigendomsrecht. Natuurlijk geen afschaffing hiervan zoals de communisten, maar wel inperking van te grote macht van het kapitaal; niet langer uitbuiting van de economisch "sterke t.o.v. de economisch zwakkere, inperking'van het koele, rationele streven naar geld en macht. Een gulden middenweg wordt hier dus^ voorgesteld tussen communisme en kapita lisme». 2e. Hervorming van dé verhouc^ng tus sen arbèid 'en kapitaal. In iedere onderne ming werken arbeid en kapitaal organisch samen. De vruchten van-deze samenwerking, die geplukt worden in de opbrengst der productie, komen nocheenzijdig toe aan den verschaffer van kapitaal d.w.z._de productiemiddelen nóch eenzijdig mag de arbeider hierop aasnpraak maken. Hier mede is- zowel het kapitalisme als het Com munisme veroordeeld en bewandelen wij katholieken* weer een middenweg. 3e. Hervorming- van de structuur der Maatschappij, Veroordeeld wordt hier4ne.de de hebzucht van enkelingen, het egoïsme van bepaalde groepen en natuurlijk ook een staaf, die almachtig is en particulier initiatief doodt! Niet langer mag de'macht in handen zijn van talloze politieke partijen, die niet het landsbelang, maar alleen partijbelang ge diend hebben. Deze macht dient te komen aan organisaties, waarin werkgevers en werknemers naast elkaar zetelen, 0111- samen hun ineengestrengelde, belangen te behar tigen.- Hef manifest besluit met deze beginsel verklaring: „Wij willen een nieuwe geest in het per soonlijk leven, in het gezin, in dg maat schappij, in de staat en in de gemeenschap der volkeren", Dat deze nieuwe geest spoedig allerwege moge baanbreken, het jonge ontwakende deel van ons volk hunkert er naar. J.G.

De Zwijger | 1944 | | pagina 1