VOORHEEN ILLEGAAL VERSCHENEN IN N.LIMBURG. OPROEP DE VEILIGE WEG AAM ALLE VENRAIJSE BOUWVAKARBEIDERS MOEDWILLIGE VERNIETIGING EN RAZZIA'S IN NOORD-LIMBURG Ie Jaargang na de bevrijding. No. 3. Vrijdag 8 Der. 1944. Corresp.adres: Parallelweg 13 HELMOND Verantwoorde!, voor inhoud: A. W. A. „Dl iwiïtow' Al ieit cr veel verwoest Al ieit er veel verwoest cn wil daarvan niet ijzen het zal met grooter glans uit asch en stof herrijzen. (Vondel). Drukkerij: Fa. L. J. CEERIS-ROXS, Helmond. Telefoon No. 153 Prijs per nummer 15 Ct. In ..Het Parool" van 25 November j.l. richt Ir van Meurs in zijn artikel ..Gods dienst en Politiek" zijn critiek op een artikel van Rector Martin, waarin deze schreef: Zolang de Bisschoppen geen andere richt lijnen hebben gepubliceerd, behoren onze R.K. arbeiders lid te zijn van de katholieke organisatie". Ir. van Meurs rnerkl hiertegen op ..behoren. Den R.K arbeiders wordt dus geen keus gelaten, zij mogen althans in dit geval, niet zelfstandig denken". Wij staan verbaasd over deze opmer king. Is het niet veeleer verstandig en wen selijk dat de katholieke arbeider ia deze verwarde dagen lid bhjlt van de Katholieke arbeidersorganisatie Dat was de organi satie, die voor hem gewerkt heeft voor de oorlog en zij is zijn vertrouwen waard. De hernieuwing, die ook de katholieke arbei dersorganisatie zal moeten ondergaan, zal zonder twijfel haar beslag krijgen. Wij moe ten vertrouwen hebben in onze leiders. Zij zullen onze arbeiders de juiste weg tonen. Wij zijn het volkomen eens met Rector Martin, dar de R.K. arbeiders lid behoren te zijn van'de katholieke organisatie. Niet omdat zij niet zelfstandig mogen denken, maar omdat het de plicht is van iedereen in deze tijd niet mêèr strijd en onenigheid Ie veroorzaken dan noodzakelijk is. Integen deel: een denkend arbeider zal ervan over tuigd zijn dat de prohlemen van deze tijd zo ingewikkeld zijn, dat die niet zo maar door iedereen kunnen beoordeeld worden. Zeer juist zegt dan ook Gerard Knuvclder in zijn antwoord aan Ir. Meurs: ..het lijkt ons een gevaarlijke procedure de beslissing over aangelegenheden van een dermate ge compliceerd karakter als het onderhavige, geheel te willen overlaten aan het inzicht van iedeien ook den meest ongeschool den betrokkene". Laten wij in dit tussenstadium waarin wij voorlopig verkeren, de dingen die het meest noozakelijk gedaan moeten worden, niet he- inoeilijken dooi voorlopig minder belang rijker discussies over partijen en organisa ties. In deze geest sprak „Herrijzend Ne derland", Zondau j.l. namens een Eindho- vens Comité tot alle Nederlanders in be vrijd gebied. Wij moeten' ons eerst wijden aan de dingen, die rechtstreeks betrekking hebben op de bevrijding van ons gehele land en op een meer normaal verlopend le: ven. Intussen zullen onze leiders zich oriën teren, zodat wij ons. na de bevrijding van geheel ons vaderland, inet al onze kracht kunnen geven aan de opbouw van een ar beiderspartij in zoodanige vorm. dat zij de belangen van den katholieken arbeider het best kan behartigen. Tot zolang bliive deze 11. Alle V'enraijsc bouwvakarbeiders worden verzocht zich ze spoedig mogelijk te mol den aan het kanfoor van het C.N.V., K ninginnewal 55, Helmond. Opgave wordt verzocht van persoonsbewijsnummer, volle dig juiste namen, gezinsgrootte: gelieve ook opgave te doen van het nog beschikbare ge reedschap en materiAal. Dit geldt dus voor: metselaars, dakdek kers, timmerlieden, stucadoors, schilders, lood- en zinkwerkers, elcctriciens, diverse monteurs, verder alle ongeschoolde bouw vakarbeiders Venraijse werkers, geheel Venraij doet een beroep op Uw belangrijk werk, meldt U dus direct aan. Voor de wederopbouw van Venraij, waarvan spoedig de plannen worden ten uitvoer gebracht, is dit absoluut noodzakelijk Venraij rekent op U door Ton van Beers, ANEP-ANF.TA Oorlogscorrespondent Als men in het Oostelijk deel van Bra- hant en in West-Limburg aqn de westzijde van de Maas naar de weg vraagt, krijgt men gewoonlijk ten antwoord „sla bij de kerk rechtsaf' In een brede strook land, ten westen van de Maas, ziin echter geen kerken meer. On der het voorwendsel, dat zij door de vijand als uitkijk zouden kunnen worden gebruikt, werd elke kerktoren en windmolen opge blazen. Dit wrede-werk werd gedaan zonder maatregelen te nemen 3? omringende hui-er te beschermen, zodat aan honderden dorpen enorme schade werd Loegebrachl. In bijna alle gevallen waarschuwden de Duitsers de bevolking niet, waardoor vele honderden gedood of gpwond werden als de hoge to renspitsen naar beneden stortten. Waardevolle kunstschatten werden ver nield elt de aangerichte schade bedraagt vele millioenen guldens. ■Bovendien leden in deze streek de dor pen zwaar door de oorlogshandelingen. Duizenden moesten worden geëvacueerd naar ande re plaatsen en nog steeds ziet men op de wegen de. treurige optochten van men sen die de overblijfselen van hun bezittin gen wegvoeren op karretjes en rietsen. Vanaf begin September voerden de Duitsers uitgebreide razzia's uit in Noord en West-Limburg. Speciale afdelingen Groene Politie over vielen het ene dorp na het andpre. 's Mor gens in de vroegte kwamen tie wagens met Groene Politie en haalden alle lichamelijk geschikte mannen tot een leritijd van 60 jaar uit bun bed, die dan rechtstreeks naar Duitsland werden gevoerd. Zelfs in kleine dorpjes van slechts drie duizend inwoners zijn soms 800 gedepor teerden,

De Zwijger | 1944 | | pagina 1