DORPSRAAD Hierbij nodigen wij U-uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de: Dorpsraad,-welke gehouden wordt op woensdag, 3 december a.s. ti va ng 19'i 30 'i u ur;in z.a.al Roe la nz io. Agenda1„ Notulen van de Dorpsraad vergadering dd„ 5 november 1980; 2. Mededelin-g-en.ren ingekomen stukken;'- c 5 Informatie vënuit de forum-avond over het bestemmingsplan ?.'i buitengebiéden (op 26 november);- 4'. Rondvraag» Vanaf. 20»3.0 uur volgt een bespreking met de- verenigingsbesturen .van Ysse.lste.yn over de te organiseren feativit.eit.e.n/sktivit.eiten in 'het. kader, vah-.he.t60-j.orig bestaan van het dorp» Woningbouwvereniging "Noord-Limburg" Ve.nr.sy/ Nieuwbouw kerkdorpen». De in .dej bew-ónerskrönt van oktober", aangekondigde informatieavond -is vast. gejsteld op dinsdag 9 december in de Schouwburg te 'Venray. Om. 19.00 uur worden degenen verwacht, die. geïnteresseerd zijn in een huurwoning, hetr- z-ij woningwetwoning of bejaardenwoning. Degenen die- belangstelling heb ben voor een koopwoning worden verwacht om 20.30 uur. Voor potentiële kopers i-s vanaf 3 december" een brochure (kosten J 10,-) verkrijgbaar op hat. kantoor 'van de Woningbouwvereniging» BA S SI SSCIiO 01 - OU DER VERNI GIN G KijkavondenDe opkomst bij de gehouden kijkavonden was nagenoeglOO#. Hartelijk dank daarvoor» - Inzamelh gsaktie: De -opbrengst- voor de viering van Sint-Nikolaas e.n Koninginnedag was enorm.:-ruim 1400,.--»Onze hartelijke donk voor da ge weldige financiële medewerking,1 iniocht St.Nikolsas: rez.e- vindt,-plaats op zondag 30 november. o«s. De route, is als. volgt: ^Vertrek vanaf A.Winnne.h om 2 uur» Vervolgens: bij cafe. v.Dijk, rechtsaf - Peter Jansenweg - Timmermannsweg- - Pioniers-trast - Puttenweg - Pater Tulpstraat, - Litsenbergweg - Usselstaynseweg- - v.Mant- xor.tstr.e8t. - v.Beurdenweg - Lovinckplein - Speelplaats Bas is.sc.hool. Opmerking; Er zal om begrijpelijke redenden niet gestrooid worden door. de.; Pi oen vanaf A.Winnen tot A. v.Dijk en aok niet op de kruispunten. Saholanbezoek.: op vrijdag 3 december o.s. om. 10,00 uur in do' Peutor-. speelzaal. Daarna om 10,45 uur Basisschool (eerst, rondgang klas 3 t/m 6 en vervolgens, kla's-1 en 2 in'de Gemeenschapsruimte's-Micdags om. 13.00 uur kleuterschool. De Ouders zijn uiteraard ook. van harte, welkom, evenals, de. peuters, die normaal- de peuterspeelzaal niet, bezoeken. .FANFARE-DRUMBAND "DE PESLKLANK"» Afhalen St^Nikolaesp De^leden van fanfare en drumband komen zondag-3.0, november, .om 13.»4p uur bij het Gemeenschapshuis bij elkaar voor het of- holen' van Smv Nikolaas. Be s.t u urs ver go d e r ^JLL dinsdag 2 december is er een bestuursvergadering o.in jeugdgebouw De Koel". Aanvang 20.00 uur.. Geslaegch Twee leden van onze fanfare zijn geslaagd voor het B-diploma, riet zion broer en zus Marga en Gerard Spree uwe nberg. Het D-diplomo is het i6 Reiken de ilG±'° opleiding. Wij willen hen beiden voa harte feliciteren met dit mooieresultaat. AttentieOpgave I.V.K, cursus» Om da I.V.M. cursus in Ysselsteyn te kunnen houden moeten minstehs 20 le.erixngen ae cursus volgen. Wij willen daarom een - dringend beroep doen op de. ouoers van de kinderen die eventueel deze cursus willen gaan volgen. Opgave is nog mogelijk tot en met zondag 30 november bij de Heer H. ee^erSj^Puutenweg 39» Ook kan men de kinderen nog op maandagmorgen 1 dec. op school opgeven. Dipis de uiterste'datum. "DE SPORTSTICHTING YSSELSTEYN": De ruatperiode voor 1981 van "DE VLIES" is vastgesteld van: 1-6-'81 t/m 9/8-'81 voor'alle velden en oefenboeken. Willen alle belanghebbende hier nota v.cn nemen. ~T m. 'I - - I -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2