GEMEENTE' VEHRA Y/DORPSS Ai, D Informatieavond be stemmingspion Buitengebied Op woensdag 26 november aïs. wordt in de foyer van de schouwburg eon informatieavond gehouden over hot bestemmingsplan BUITENGEBIED. Do ahfcmd begint om 1^.30 uur.. Op deze avond zal 'uitlog gegeven worden over. het plan Buitengebied en zal ieder ruimschoots vragen kunnen stel len. Het dan te presenteren bestemmingsplan zal eind januari ter visie worden gelegdvo.or.. de periode van 1 maand. Iedereen kan, in Jie. maand d oor midoel "vnn. eepi bezwaarschriftaan de gemeenteraad bezwaar maken tegen het'..plan. KOMEN LUISTEREN NAAR WAT DE GEMEENTE TE VERTELLEN HEEFT OVER HET PIAN. BUITENGEBIED IS DUS ZEER BELANGRIJK. Voorafgaand aan de informatieavond zal in Ysselsteyn een plank-aart ter.- inzage, hangen. Deze kaart geeft in detail weer hoe de situatie wordt rond ons dorp, volgens het plan Buitengebied. De. Kaart zal hangen in de; Robpbank.. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich van te. voren te oriënteren op het plan is een brochure gemaakt aver het. bestemmings plan Buitengebied. Deze brochure. "Wegwijzer in het Venroyse Buitengebied" is., gratis verkrijgbaar bij de receptie op het raadhuis en zolang de voorraad strekt op de Robohcnk. Ysselsteyn. SPREEKUURVoor iedere inwoner van Ysselsteyn die specifieke problemen hee,ft met dit nie,uwe bestemmingsplan is er een mogelijkheid, deze op 2 de.c.. 19.80 in e.en' persoonlijk gesprek voor te leggen aan 2 ambtenaren van de. gemeente. Dit spreekuur is niet te beschouwen als een dunnetjes over doe.n van de informatieavond. In Ysselsteyn is dit spreekuur op 2 december van 14.00-16.00 uur in zaal Roelanzio. WIELEBVIERDAAGSE: Zoals eerder bekend gemaakt zal er dit jaar e.en WIELER VI ER DAAGSE op home.-trainers worden gehouden, georganiseerd door Stichting Jeugdcentrum en Carnavalsvereniging. Ook nu zal deze weer worden gehouden in de week vóór Kerstmis en wel van WOENSDAG. 1? DECEMBER t/m ZATERDAG 20 DECEMBER. In de diverse wijken hebben de renners zich kunnen opgeven bij de kon- taktpersonendonwel zijn/of worden benaderd. Indien iemand echter nog graag meefietst', maar niet. goed weet met. wie, dan graag even een tele foontje naar A.Tielen, Peter Janssenweg 40, tel.354. Het sponsorgeld dat ook dit jaar weer bijeen zal worden gebracht door de diverse wijken, zal rond Sinterklaas worden opgehaald. Mogen we dan weer rekenen op Uw aller meidewerking, waarvoor bij voorbaat namens de organisatoren een welge meende. donk. L.V.B. Bangs deze weg nodigen wij al onze leden uit, voor onze jaarlijkse feest avond op woensdag 26 nov. o.s. We beginnen met een H.Mis om 19.30 uur in de- kerk.. Aansluitend volgt het verdere programma in het Gemeenschapshuis.. Na de. opening door de voorzitster zal U koffie, met een krentebol worden aangeboden. Hierna zal de toneelvereniging "De Vlasbloem" uit Oóst'rum voor ons het toneelspel: HARTJES AAN HET SPIT opvoeren. In' de pauze zal er koffie met vlaai geserveerd worden. Het beloohd een mooie en gezellige avond te worden, waar we veel leden hopen te begroeten. De tekst ven de H.Mis zal dezelfde, zijn als van het.. 50-jarig jubileum van de L.V.B. op L9 e.n 20 sept. Op de jaarvergadering zijn de boekjes hiervan uitgedeeld. Wilt U deze a. u. b.-_ meebrengen. Aon degene die geen boekje hebben, zal dit in de, kerk uitgereikt worden. Op deze avond zullen we ook weer een bij drage. vragen voor ons adoptiekind. Woensdag 27 nov.. is de eerste les van de cursus:Als de kinderen de deur uit zijn, welke in kringv.erbond; gegeven wordt.^onveng Om 14.00 u in Café Janssen te fier se lo. Be 2e en 3e les is op 4 en 11 dec,, 'in zoal Sijber.s in "Venray op dezelfde tijd. Willen degene dóe zich hiervoor opgegeven he.b-^~" ben zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn. De onkosten 12,bij een afd. be.sfeuurslid betalen. Voor de cursus:Verstandig met energie, kunt U zich nog tot 1 dec,, opgeven bij Mevr.Michels, tel.563- Meer informatie "zie" IJ.N.B. van verleden week.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2