STICHTING JEUGDCENTRUM USSBLSTEYK. Secr.P&ardonkdpweg 9, 5813 AT IJsselsteyr. L, Geacht' 3estiver AoXi de fces'tureK. van de verenigingen en orgaiii/satiefö :U tc 2£®s^8te2?„&. IJsselsfcoyn L« - Bewrefc® verkiezing hestawsleden Stichting Jeugdcentrum" I'Jssëlsfceyn* Het Bestuur vm de Stichting Jeugdcentrum IJsselsteyn wordt volgens de statut©» samehgesteldoor do .verenigingen van iJsselstéyn. Ora praktisch© redsner ie in 19?3 ®e» zodanige regeling getroffen, dat de Dorpsraad deze taak var» na geaasisnl;-.,^© ver'eniglngeh kan overnemen» I-;-i i9?.e'» 1278 rn i.979 hshbon de jaarlijks© {her)verkiezingen dooi* allerlei omstandigheden niet meer- plaatsgevonden» - Een sa ander tot g©-?»Xg,'-iat' thans het volledigs bestuur aftredend is9 en w©3r hoxkiosb&.-ir Ar.» Eeetuwr van de! Stichting st.slt, volgens' onderstaand'rooster van aftreden, kandidaat. Toor. ie©ntstaae -vakaturecj De Meer A.Tielenr PoterJanssenwög» aftredend inT981. MevrMtchyls-Fuyr. Maoris*! sa peer» .-^r-'aftredend in 1981» Be He ér LtFouwels,. Patteawegf af tredend, in 1982» na Heer W.Art#, .Xerkweg. aftredend in 1982» _pe Seer J.Jenriskeas, caardenkojawg. aftredend ia 1983» Alle kandidaten He-hbsn zish bereid verklaard o©nieuw in het Bestuur plaat® te nemen» Wij stelieh de besturen van de verenigingen en organisaties van. Usselatay in de gelegenheid om tol. uiterlijk 31 oktober 19oü_ andere, kandidaten in te dienen Mi de voorzitter van de Dorpsraadda Heer H.Philipsen, Put ten weg n& to XJsaelsteyn. Indien er nog. andere kandidaten worden gestold, zal de Dorpsraad hieruit Middels stemming oer. keuze deen» Mochten er geen tegenkandidaten worden gesteld, dan nemen wij aan, dat erraee akkoord gaat, dat bovenstaande kandidaten vcor de hierboven aangegeven periode weer zijn herkozen, en dat U er tevens mee akkoord gaatsdat bovenstaande bestuursleden tijdens de afgelopen drie jaren, hoewel niet herkozen» kun werk hebben voortgezet. Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groeten, STICHTING JEUGDCENTRUM IJSSELSTEYH. namens hst bestuur; - A. J.PTi el envo or zi t ter Jennlskens» sekrataris. i-vw a—jii» »«o. mt «Vv^^.uv r».*> «W«t -•• vivitiLiriilnMNHiiimi ia tmmmm mui i imijui

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2