PDVYSSEL'STEYW-- rlx -- ,r TT Sa^slagjjjredyltteht St. Vincent op 20 ii.ni j.Cox en zn.: 1V .v.a.iynden: 2-4-6. A.v.Asten: 3. P.M.Cqx: §-18. H.Janssen: 7-16. G.Linders- 8 Wprjs?' 9"11-14"15- Cto* Hellegers en zn., 10-1.7, JWHen.drix12. H.KoSngs: ~4^g wedvlucht Orleans op 21 .juni:. H.v.d.Eynden: 1-6-17-18-21-31. G.Linders: 2-3-4-7-11-15-30-36-43-44. J.W.H^drix: 5-22-48. H.^Ass: 9. 24-37S*M IrS' ^Ta^8* ILHendrix en 2n-: 13-20-40-41. J.Ousters: 14- u*-\i M. .aarts. 16. P.Mo Cox: 19-25-35, M.Geurts: 26. JoCox en zn,: 29-46. Chr. Hellegers en zn.34. W.Philipsen: 39-45. A.v.Osch: 42-47© prijs. A.s. zaterdag xnkorven voor Tienen. Inzetten van 10.30 - 11.30 uur, doch hierin WansI^aSfidïnnSffk0!!en 1,V°m° Dourdan" Mgn4endionst_ J.v.Soest en Th.Tennissen, wanssurn rijden: hc Janssen, Mandendienst Ottignus: J.Vergeldt en P„ Arts,. OOK UW MELKMAN GAAT MET VAKANTIE Ysselsteyn, juli 1980. Geachte'-Mevrouw, -• Gaarne begin ik met u een prettige va kantie toe te wensen, die U naar alle waarschijnlijkheid in zonnige oorden zult gaan doorbrengen. Uw melkman J.Jacobs zal ook dit jaar met vakantie gaan. U zult mij dit on getwijfeld gunnen, ik vraag-daarom uw aandacht voor het volgende: Daar in de periode van 6/7 - 20/7 de wijk in uw buurt nagenoeg ontvolkt is, zal de huis-aan-huis bezorging geen doorgang kunnen vinden., Tk jj^éd U aan om op 4/5 juli (vrijdag-zaterdag) houd bare produkten extra in voorraad te nemen, Ik verzoek U vriendelijk, voor z over U toch thuis zou zijn, in de bo vengenoemde periode uw vertrouwde Cam- pina melk en melkprodukten te halen bij de onderstaan.de. winkelier(s), die gaarne -bereid z^jn U daarin te voorzien* - J.v.Gassel, Timmermannsweg 6,Ysselst. - H. SeurenLovinckplein,1Ysselsteyn Ik realiseer mij, dat ik hiervoor uw me dewerking en begrip nodig heb, doch ik' heb daarin het grootste vertrouwen. Op 21/7 zal de bezorging op de gebrui kelijke wijze hervat worden, Ik wens U nogmaals een prettige vakan tie en zeg U bij voorbaat dank. Met de meeste hoogachting, Uw melkman,j. Jacobs. TE KOOP: Nieuwe Aardappelen Bij: H. Claessens Deurnseweg 1 34 Ysselsteyn (l) TE KOOF: Preiplanten H.Philipsen Puttenweg 33 Ysselsteyn. Tijdens de voorverkoop diverse voordèélaanbiedingen Wat U er niet bij ziet, kamt U naar vragen. Kermismaandag en dinsdag zijn de winkel en de 'werkplaats de gehele öag gesloten. FRED VAN DIERENDONCK-, tel. 388 Wegens VAKANTIE gesloten tot VRiJDAG 11 juli. KAPSALON A.L1NDERS YSSELSTEYN IvViMv de KERMIS zijn de openings tijden dan gewijzigd, n.l.: Maandag 7 juli open van 9 - 12.15 u. Dinsdag 8 juli open van 9 - 12.15 u.° Gebak bestellingen vóór maandag, liefst vóór ZATERDAG 12 uur" opgeven. Tijdens de kermisdagen wordt er NIET bezorgd. Wij wensen U prettige kermisdagen. Hay en Jo Seuren, en medewerkers van BOS SUPERMARKT. Hartelijk dank aan allen die, ter gelegenheid van mijn pensionering en 25-jarig diens®jubileum bij Campina-Venray, hetzij door felici taties, bloemen of kadeaus, of in welke vorm dan ook, deze dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Fain. Claessens - Maessen Kinderen en kleinkinderen. Ysselsteyn, Ysselsteynseweg 86

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5