iSouxoX'c^-iUorüüj..» hoorde, netton hun driejaarlijkse periode op een feestelijke manier afgesloten. In tegenwoordigheid van afgevaardigden van Open School Zeist, gemeenten en andere instellingen ontvingen 130 deelnemers van de 11 groepen in deze regio hun eindverklaring. Open School is bedoeld voor mensen die in het ver leden weinig of geen kans hebben gehad zich verder te ontwikkelen en dit alsnog willen doen. Men kan dit doen op het gebied van algemene kennis, als zowe% de gerich te vakken als talen, rekenen, wiskunde natuurkunde enz. Tot aug. 1981 is.Se Open School zeker, hierna wil men het onderbrengen bij de volwasseneducatie. Hoe dit opge lost zal worden, is nog onduidelijk, men kan alleen hopen dat t.z.t., ondanks de be zuinigingsplannen van de regering, er toch de financiële middelen vrij komen om Open School te doen voort bestaan. Hier in de regio Nrö-Limburg kunnen v/ee.r 11 groepen van 15 personen van staft gaan. Mochten er inwoners van Ysselsteyn belangstelling hiervoor hebben, dan kan men.voor inlichtingen terecht bij Mevr. Michele, tel. 569. KURSUS SAMEN AFSLANKEN GROENE KRUIS VENRAY T~ I Door verantwoorde voedingsgewoonten leert gezonder te eten en daarbij overgewicht te verliezen.. Deze kursus staat o.I.v. een 'deskundig diëtist en bevoegde docenten. Een kursus'bestaat uit: - 1 kennismakingsbijeenkomst - 8 lessen van een diëtist over voeding en dieet. -5 praktische voedingslessen door een huishoudlérares. - 3. lessen beter bewegen doer een gymdocent. De kursus begint half augustus. Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot de wijkverpleegkundige, tel. 04780'"- 81269S.v.p. opgeven voor 15 juli 1980* TOURKLUB YSSELSTEYN - r T -.-Afgelopen zaxerdag hebben-.slechts drie van onze leden, te we ten A. Aarts, H. Munsters en M. Luyckx, deelgenomen aan de marathon Meijël-Eijsd'ên- Meijel. Alle drie reden zij de 200 krn lange rit uit wat onder de gegeven^omstaiidighe- den (voortdurende regenval - teisterde de renners -en doorweekte hen volkomen) een geweldige prestatie genoemd kan worden. Ook zij weten nu wat."afzien"* betekent. M. Luykx v/as bovendien gedwongen om ook nog de afstand Ysselsteyn-Meijel tweemaal"'fiet send te overbruggen,"'-waardoor het aantal door hem afgelegde'km. die dag 250 bedroeg, waarvan. 150 in de stromende regen. Het slechte weer en bezigheden elders weerhiel den pnze leden ervan zondag j .1. deel te nemen aan .de MaaskanJro.ute.Omd.at er,.,de eerste.^ wek en., geen /tourtochten op hétprogramma staan, vertrekken ;we dé komende vier zondagen^.iëlkens ;om:; 9c30 uur voor 50 krn. in onze eigen vertrouwde- omgeving. DRUMBAND-FANFARE "DE PEELKLANK" .-*• Afgelopen zaterdag wisten de senioren drummers, op het concours te Stérks el wefièrom en"' ruime 1e prijs' te behalen, nadat dit onlangs ook reeds in Baarlo behaald werd0 De omstandigheden waren verre van gunstig. J.v.rn. de vele regen kon het concours slechts in een tent doorgang vindenev* Wellicht.Tspeelde dit veel deelnemers „parten. -Zo vielen er naar verhouding veel 2e 'en zelfs eeSTS-e prijs. Drummers proficiat, U hebt uw plaats in de hoogste afdeling wederom waar gemaakt, PONYCLUB Uitslagen concours te Otter sum:, -■•Achttal 1 een 9de prijs; achttal 2 een 11de prijs; achttal 3 een 11de prijs; achttal "4 een 3de prijs en achttal 5 een.?-9de prijs. Individuele dressuur: Liesbefh Bollen .en Hans Philipsen een 2de prijs. Gerald Arts, Wilma Lemmnns en Annemarie van Elzakker een 3de prijs. Peter Cleven en Moniek Jennis- kens een 4de prijsJac. Arts, petra van Veghel, Jolanda van.Veghel -en Rans Wilms en een 6de prijs. SpringenIrene Philipsen en Richard v. Dijk een 1ste prijs; Wilma Strijbos een 3de prijs; Peter van Elzakker een 5de prijs en Peter Cleven een 9dé prijs.'" Bestgaande rjjpony kleine maat: Irene Philipsen een 2de prijs," én Wilma Lemraens een 4de prijs. Grote maat: Edith philipsen 4de prijs» ly Voor orde en netheid op.-de zadelplaats een'1 ste prijs. RUI TERCLUB - Concours-VierlingsbeekDressuur Z 2: Jan Philipsen met Nicolon 2de pr". Springen midden: Hub Janssen met Rex-behaalde een 1ste prijs. Springen zwaar: Mart v. Asten met Linda behaalde een 1ste prijs. Parijs SpringenHub Janssen met Rex behaalde een 1ste prijs en Mart v. Asten met Linda behaalde een 2de prijs. .i 1 ivo. .i. .T,i j-fihi*1»- r;^uisg - Q^TfpT c<ri Tj n>r--r UOJV .4^ t

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4