YsseSstëy! I id/W nKKL O /M& i&DEDELINGEN Deze week brachten wij in rekening per 00 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1 OOG kg. exclusief 8.Ï.VV. franco boerderij en af magazijn. Baby-biggen korre) Por cal a dorr cl Biggenstarimeei Siachtvarkensmeel Siachtvarkenskorrel Voii. Opfokmee! I! Voll. batterijmee! Batterijmeei extra Braadkuikenkorrei f 68,20 69,20 146 58,90 59,60 5040 51,60 4830 49,30 59,60 57,10 55,50 56,— 65,70 65,60 64,30 63,— 193,20 47,10 48,60 49,10 7370 72,70 BulJclgor tingen i - 20p0-3999l£gc 40pe-5999kg. 6000-9999kf?. lOOOOkg. of'veelvoud ƒ0,00 JO, 40 ƒ0,60 ^78o Sluiting a»s»a maandag 5 ggi' ƒ0,90 5 Mei is dit jaar een*verplichte vrije dag. In verband hiermee zullen ook wij op deze o.ag gesloten zijn» Wij willen U verzoeken hiermee zoveel mogelijk rekening te houden bij het doen van uw bestellingen» ^akgoed is nog slechts een zeer klein percentage van de eigen produktie. Om onnodig plaatsverlies en onnodige bewaarver.li-e.-zen te voor komen-hebben-^ wij besloten jg.ez.akt varkensvoeder var^ _Iged_en ^iechts^ in iS2£ïl%kl£lomdat varkensvoeders in korrelvorm in de praktijk enop proefbedrijven bewezen hebben in veruit de meeste gevallen het bes ce uit de bus te komen en om te voorkomen dat de gezakte voeders onnodig duur worden» Omdat wij de- zakgoedbezorging weer zelf terhand genomen hebben zal deze voortaan °P -*-n plaa-ts van woensdag gebeuren. Op u\r paden, uw erf, en onder bomen en struiken, -Het gehele seizoen onkruidvrij met Ca S A O A/korrels in handige str ooikok er -0o;r. voor andere gewasbeschermingsmiddelen, tuingereedscchappen en zaaizaden naar, L.L.T.B. afd BEDEYPSG CEDERENJ Overalls, stof jassenen spijkerbroeken in khaki, blauw en groen» 1 - - - (ook in drukknop uitvoering)» I I L.L.T.B* afdo BEDRYFSGOEDEREN. I L.L. i Kal koen korre! Kaikoenkorre) 1! Siachtkalkoenkorre! i!» D.M.V.-groen Baby-kasverkorrel Weidekorre! Rundveekorrel stand Runtiveekorrei energie Weidekoekjes Rundveekoek stand Rundveekoek E.R MlneraSenkcrrel Kineraienkoekjes Rundveekorrei ER j - Siggenb.atterijk'orrel Biggenbatterijmeel ^u«kprijZ9n. Toeslap gezakt product f.2,80per 100 kg. Op bovenstaande prijzen ziin eventueel vc r vfp r-?™ tan ft™ toePass,n8 •oer 100 kg. bij een bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags Hf In f fevering voer de middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen -nen m de weeK van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag er» donderdag bezorgd te worden, l iillli'.ii ne>i iii ui 1.1 ni.iiimi itI.1 f 1 •IMI11M II lllf l; l| I,II Ui!.!,,;,,!!!,,,,,,,,,, Ill IIII in H.CI'lMi. 1,1,11|,|' "••„■•Minui,IIIHII. rum Ui,,!, i „„mj, II mi.III. ïl!»»",l"HI<HllliilJi:iHlilllllil,#lfliJl;IMli|1..|ill|ri|inin,|,|.jf,li,j|,»iiiMll|1ui.ii1i.|.!1i.i.,|i(f|.uli i.i.i..iin. I I... I. -.1.1.1. J- .1I1 .1 ii.it .ii.u iiii.i.ii,lMii<|iinir|iii•.•MiiilHi'lMMriHlllllliimiifiiminiimii 1,111 iiniiiiiiii,.i.iit|<ii|ii.i.i|)iiiini,.iiiai>i>£ 'ill1l.ll.l1l.l..«l...|„|.,I.Sn.Hi. Ill,,111,11»|IH||..l.itlHr.|lM01|(IIMIM.MMI., ■•••II.HM|IIIIMHII|.lf|..|,|IHl«lll|»IHIIt!,ll>l»|ll„|Nm,.||.,„„;<|,,f|m,|„„„„imr

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4