- uL.3üx'¥C roillg]; n g C K. Vormselo Tijdens de avondmis om t uur op zaterdag 26 april zullen de leer lingen van de 6e klas gevormd worden door Mgr» Meertensc Enkele praktische punten aangaande de viering: Iv-'Do eerste-10 banken van'het middenschip zullen gereserveerd worden voor de ouders(de vormelingen nemen tussen hun ouders plaats)o 2c Andere gezinsleden gelieven hierachter of op de stoelen plaats.te nemen® 3o Tekstboekjes vande viering zullen klaargelegd worden» 4* De zang.zal worden verzorgd door het gemengd koor "Vivace11, waarvoor onze dank o 3® Wat de"zalving betreft: op teken van Mgr® Meertens gaan de kinderen tussen hun ouders in naar"voren Tijdens de zalving: De ouders leggen ieder eon hand op de schouder van hun- zoon/ dochter en zeggen dan: '-'Monseigneurdit is onze Kees/Annie" Hierop-knielen de kinderen op beide knieën® De monseigneur dient nu., de zalving toe pn zegt:" Kees/Annie, ontvang het zegel van de 'heilige Geest, de Gave Gods® De gevormde zegt nu"Amen" Na overleg van het hoofdenberaad met de gemeente Venray vindt- de viering 'van ■Koninginnedag op allo Venrayse basis- en kleuterscholen niet plaats op JC aprili v®m® de kroning van ."prinses Beatrix: tot Koningin) maar is ver schoven naar vrij dagmiddag 2 mei® Aanvang: 13 <>15 uur« Het programma is als volgt: Kleuterschool: diverse spelen in 't schoolgebouw® Basisschool: sportpark "De Vlies"Klas 1 t/m 3 - diverse spelen® Klas 4- t/m 6 meisjes: werpbal-tournooi Klas 4 t/D '6 jongens: voetbal-tournooi® De kinderen hebben vrij op Koninginnedag(woensdag 30 april) en Bevrijdings- dag(maandag 5 mei)® XleuterscJioc 1 - Ouderve r e ni-ging Viering Xonir: ginncag'Evenals het vorige jaar is- re viering van Koninginnedag voor de kleuters in de ':1euteschooi en wel op vrij- dagmid r' ag2 mei (zie basisschool")zie worden 's middags dan'om lol5 uur op school verwacht. opgeven nieuwe kleuters. Maandag, 27 april a.s. is er van 17.50 uur tot 16.00 uur gelegen heid on nieuwe kleuters op te geven, die vóór 1 oktober 1980 4 jaar worden. Gelieve trouwboekje mede te brengen. v 3 - Maandag: 28 april is-er om 20.00 uur kienen in café van Dijk. Mevr. Don kers - Lenunens zal deze keer van-het bestuur aanwezig zijn. - Excursie. Hiervoor het vervoer zelf regelen. Voor de fietstocht naar Kevolaer op 6 mei, kunt U zich opgeven bij Mevr. Jermiskens, tel. 260. We vertrekken om 9.00 uur aan de kerk. Bij'aankomst in Kevolaer zal Mhr. Pastoor een H.Mis opdragen. Hierna zullen we, als er belangstelling voor is, samen iets gebruiken. Dit zal onderweg besproken worden. Pap; voor alleenstaanden: 6 mei te Velden in "Het wapen van Velden'1, Rijksweg 101. Er is een goede busverbinding vanaf het station in Vonlo. De dag is Voorbereid door 7 alleenstaanden met als thema,: Hoe kunnen wij,uit ons isolement geraken? Programma: 9.45 uur; Aankomst met een kop koffie. 10.00 uur:- Opening door de diocesane voorzitster, Mevr. Geelen. 10.15 uur: Eucharistieviering waarin het thema is verwerkt. 11.00.uur: Discussie in groepen n.a.v. de inleiding van Mevr. v'. Beursen over het thema. 12.30 uur: Lunchpauze. 14.00 uur: Samenvat ting v.d. Groepsdiscussies. 14.45 uur: Pauze. 15.15 uur: Gezellig samenzijn. 16.00 uur: Sluiting. De onkosten zijn 17,- p.p. Opgave véér 30 april bij Mevr. Michels tel. 363. Denk aan de DORPSRAADSVERKIEZINGEK op 26 en 27 april!!!! -• 1 -- - I - I I II,. I r I -I ■III - M|- - „I— I I I M M m

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5