llt.b;::; yo> oo ƒ0,40 ƒ0 rêo TöïBö Ysselsféyn AFO- - 8£Of{yFSGOEöERSM. Biggenbatterijkorrel - Biggenba.tterijmeel MEDEDELINGEN mon Iéek reksnin9 per ,0° de voornaamste producten, voor eenheden boven ICüu kg. exclusief 3.1 .W. franco boerderij'en af magazijn. Baby-biggenmeei Baby-biggen korrel P o r o1 dc."; or r el. f 67,70 68,70 o 135,— B.ggenstartmeei 58 oq Biggenstartkorrei59'60 Siachtvarkensmeel 1 50'40 Blachtvarkenskcrrel i-, Vn Zeugenmeei 7. o'™ Zeugenkorrel Voil. Opfokmeel J Vc)i. Cpfokmee? li Voli. batterijmeel tterijmeei extra w.aadkui ken korre! Braadkuikenkcrrei wit Ka! koen korrel l6^-30 !'"M" 6^,30 65 48,30 49,30 59,60 57,10 55,50 56,- Kalknenkorre! !i Siachtkafkoenkorrel II! ö.iVl.V.-groen 192'70 Baby-kaiverkorrel Weidekorre! 50,50 65,90 Rundveekorrel stand47 10 Rundveekorrel energie/..y pq VVeidekoekjes Rundveekoek stand Rundveekoek E.R Minoralenkcrrel Mmeralenkoekies Rundveekorrel ZR 484o 4910 73,20 72,20 jQUJ.IdCort iR£qa -J 2000-399942. 4000-5999kg. 6000-9999kg- ,v ICQOOkg öf Vwolvoud. f0790 y°°r trekker-rijbewijs; tr er rijbewijs is zoals waarschijnlijk bekend i.s? al vanaf 1-11 verplicht Ket zgn* V°°f 30m °-eze S^oep jongeren de gelegenheid te geven dit diploma te oon<j_en3 ^start binnenkort op de Biologische Schooi te Venray een cursus f^rDe cursus omvat 11 uur theorie,wélke in de evonduren wordt gegeven, en k- uur praktijk, 5'SJI®n kunnen geschieden bij R. Zeel en, tel. 04y80-Sl097alwaar ook alle in entingen verkregen kunnen worden. De kosten bedragen ƒ115,- incl. lesgeld e--<öiien]r.osten e.ö.„ studie clubOp een bijeenkomst met 20 belangstellenden is besloten een m.euwe va^eng^sterg^stud 1 eeiub op te richten. Als adviseurs zullen- fungeren? ore,ar eecers van de R.L.V.D. en Gerrit Peeters van L'.B.B. De eerst volgende bijeeru: omar., van deze groep is gepland op 12 mei a.s.. -£>^«^§SOP*^oorlichtinp^ien§t^jir.d>« L.L.T.B.op donderdag 1 mei a.s, van lO~u-2 uurop het kantoor van de L.L.T.B.. 50nin^:lan^^M? Volgende week woensdag 30 april zijn wij. gesloten. "1-u 1.111 ermee bij het doen van uw bestellingen rekening houden. Zakgoedbezorging zal vo...gende week en ook de weken daarna voortaan op donderdag plaats vinden. 1^,11 C01C VOOR Kl-fAI.ITEITSVERVEN; SIKivENS T.H.B. j vJYZENOL j Ji2wV0TEX, en vele andere, alsmede VERFGEREEDSCHAPPSN, 61 nog dü vol^^Se'kortir^en^'a'n^èpasa^nYp^'rk0- °-P bovenstaande prijzen zijn eventueel y p 'ng pe '00 K0- B,J een bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags per 5 00 kg. verhoogd. Zakgoedbesteilingen voor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt m dienen «n de week van hf>7nm;-.n I me.. ,u ct. r,y. vt-fjiuuyu. -caKyoeooe - 9 g v op ina-itdag jinnen xe ?ijn, orn op woeosciag en donderdag bezorgd te worden, TT J - v. lit 7. '■-17 T* rV AV^V.v!X-Y.,tnn - - 5

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3