Jera^7p_^iews y.&/a ;Jeug&centrum „Be Koel" Peter Janssenweg. 12 "Tel.04785 - 61310 jaar Jera'70 1970 - 198.0 Progran.jia. van 29 februari t/m 9 maart 1980 vPijdag' 29.rfebraa.ri: Gymzaal voor groep 5 de jeügd vanaf 14 jaar.19.00u - 2Q.-00u LJ> 4''yt 'p tpa' avond voor groep 4 klas 6,18.3Ou - 20.00ir t" 4 -v :t^Vrye; ,instuif'1 voor groep 5 20.Q0u -2"2>.30ü z^iterdag ;l"ma.ö.rt t-v - discotheek voor groep .9 de jeugd vanaf 14 jaar.i9.3Ou - 23-OOu zondag-^ .ra^art^ t,yrije Instuif "voor jong enhou&>Er is weer vanalles te doen^ in "het- j ëugd:centrum .Kom' en clqéf ook. eens mee!.!: 14-OOu - '18.00u. donderdag* 6 maarts - Openavond vOüifc groep-4-klas-:;4 -en 5* 18.30u^~ 20.00u"y. vrijdag 7 maart-s- .Groep 4 klas 6 zie volgende .J era-nieuws Gymzaal voor groep 5 de jeugd van 12 en 13 jaar. 19«00u - 2Q.,ÖOu zaterdag 8 maarts' Biscotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel plezier.19«ÖOu - 22.00u - zendag 9 maart: „Vrije, instuif"voor iedereen. 14.00u - 18*00u woensdag 5 maart is er on 20.00 uur vergadering in hot Gemeenschapshuis. Op leze avond zal Mevr. I, Verbeek-v.d. Hogen, oen lezing houden over: "Hart - en vaat- zichten en wat is een hartbewakingsafdeling"Mevr. Verbeek is zeli werkzaam in hot zi henhuis in Eindhoven en kan uit de praktijk vertellen over dit aktuele onderwerp, T .Yens zal de Lourdesreis verloot worden. Mochten er nog lc-den zijn die- geen loten ben, dan kan men ze-voor de vergadering npg kopen. Verder zal het hieuwe jaarpro rarana besproken worden. Wilt U de stencils m.b.t. het nieuwe programma ingevuld 9ee- :ngen, of, als U niet aanwezig kunt zijn, bij een van de bestuursleden brongen. de projektleider uit Port-au-Prince in Haiti ontvingen, we een briefje van de „u ler van ons adoptie-kind, Lahens fils Chateau, waarin zaj ons bedankt voor de bij- 'v. -e welke wij-voor haar zoon schenken. Het is voor haar een hele verlichting en zij nst ons het'allerbestetoe.-Nu- het a.s. woensdag de l-aatste vergadering van dit rogramma is, willen wij op "deze avond weer oen bijdrage vragen. Ook zullen wij enkele ïccrJn per jaar tijdens een'kienavond een bijdrage vragen,. Hu alvast hartelijk bedankt. ï,i april zijn de verkiezingen voor de Dorpsraad. De LiV.B. krijgt hierin ook een zetel. In het verléden-werd .onze vereniging vertegenwoordigd door Mevr. Jenniskens-Poels. -Zij legt deze funk tie neer, zódat er een .nieuwe afgevaardigde voor de Dorpsraad nodig is. Degenen die interesse hebben voor deze funktie gelieve dit aan de voorzitster, Mevr, Jenniskens-Poels door ,te geven voor 5 maart, of op de vergadering a.s. woensdag. 7 maart Wereldgebedsdag: Op deze dag verenigen alle vrouwen.over de-hele wereld zich in gebed, voor vrede en gerechtigheid. Onze verenigiang zal dit -oen tijdens de avon,- ruis a-.-s. vrijdag om 19.00 uur. 'We hopen dat vele leden deze H.Mis bij zullen wonen. In de maand Maart zal Mevr. Donkeïs-rLemmenstel. 348, de zieke leden in het zieken huis bezoeken. .- - Gtudieavond Kring Venra.yDeze is op 17 maart a.s. in de schouwburg te Venray. Sn vang 19.00 uur. Onkosten 6, kop koffie-en vlaai inbegrepen. Programma: Opening loor de kringvoorzitster Mevr. Woichs-de Wenne; Lezing door Mevr. Waalkens- Sijtsma Poll over: "De vrouw in de. wereld"; Pauze met koffie en vlaai; Opvoering van het blijspel: "Polly Perkins", door .'de toneelvereniging "De vrije Spelers" uit Horst-America. Opgave tijdens de vergadering van 5 maart of vóór 12 maart bij Mevr. Michels, tel. 5b3. C07EC0 Dl STRIKT ZUID "ij maken U er nogmaals op .attent dat de afdelingsvergadering Ysselsteyn - Merselo dinsdag a.s., 4 maart itf het Gemeenschapshuis te Ysselsteyn zal worden gehouden. Aanvang 19.30 uur. De leden en de genodigden hebben de agenda al toegestuurd gekregen. Verder zijn ook alle jonge agrariërs op deze avond van harte welkom. .vTUDIECLlB VARKEHSFOKKERS - Op donderdag 6'maart bijeenkomst om 20.00 uur bij JoBos. Baar zalDierenarts Ruyinbee een inleiding houden over varkensziekten. 45 K i 'f

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2