ji:iRA 170 NIEUWS Vrijdag 22 februari: Gymzaal voor groep 4, klas 6* 19*00 uur - 20*00 uur. Film voor groep 5 do jeugd vanaf 12 jaar», Aanvang 20.00 uur en het einde wordt verwacht rond 22,30 uur. Entree 3, - Zaterdag 23 februari: Diskotheek voor de jeugd vanaf 12 jaar. Zonder bier ook veel ple zier! 19-00 uur - 22,00 uur. Zondag 24 februari: Film voor de jeugd een. fantastische lachfilm). Aanvang 14.00 uur. Entree jeugd t/m groep 4 1? Vanaf groep 5 3, (Groep 4 is t/m klas 6, daarna is het groep 5) Donderdag 28 februari: KIENEN voor groep 4, klas 4 en 5* Aanvang 18.30 - 20,00 uur. Mooie prijzen, 3*v,p, 35 cent meebrengen, BEZOEK ONZE JEUGDFILM OP VRIJDAG OF ZONDAG, JEUGDKARNAVAL -- Het komitë Jeugdkarnaval wil nog even terug 'blikken op de afgelopen 3 dolle dagen, IR t was een zo gezellig feest als we nog nooit eerder gekend hebben. Hiervoor willen we Jeugdprins Ad I en zijn gevolg bedanken. Ook nog bedankt aan de ouders, die de jeugdraad een dezer dagen heerlijk hebben laten eten. F am Kersten ook bedankt voor het beschikbaar stollen van de schuur waar ..de jeugdwr n _eoouwd is Alle Piëlrouzen en Piëlreuzirmon bedankten tot volgend, jaar. Het Komité-Jeugdkarnaval. J AARDENVERENIGIN G j-.j deze nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 25 februari a,Si in het Gemeenschapshuis, ra vang half twee n,m. a GEN DA 1Openèng en een inleidend woord door de voorzitter. 2Notulen van de jaarvergadering d,d, 9 - 2 - 1979 en een overzicht over het afge lopen jaar, 3c Financieel overzicht over het afgelopen jaar, o Verder zal dekaskornissie verslag uit brengen over hun kontrole van de boeken. Daar dhr. Potten aftreed-van deze kommissie zal in zijn plaats een nieuw lid ge kozen moeten worden, 5Bestuursverkiezing Dhr, M.Arts is periodiek aftredend, maar stelt zich wederom herkiesbaar. Maar dit neemt niet weg dat nieuwe kandidaten hiervoor ingediend kunnen wórden. Dit kan tot uiterlijk voor de aanvang van de vergadering. 6, Vervolgens nog verschillende mededelingen. Daarna pauze. Onder de pauze is er gelegenheid tot het betalen van de kontributie. Na de pauze krijgen we het amusante gedeelte, waarvoor we een groep uit Swalmen, bestaande uit 6 personen, bereid toe hebben gevonden, Hopenlijk zal dit optreden U bevallen. Daarna zal U een volledi e koffietafel worden aangeboden, We hmpen op uw aller aanwezigheid en zeker op onze nieuw toegetreden leden op 25 februari in het Gemeenschapshuis, Verder nog oen mededeling aan degenen die zich opgegeven hebben voor de dansgroep. Hiermee zullen we op 5 maart a.s. beginnen in Zaal Roelanzia, Aanvang half vier n.m, Mogen degenen die nog geen lid zijn van onze vereniging, cn die toch deze kursus willen volgen, vriendelijk verzoeken lid te willen worden, van onze vereniging. Zij die nog rekeningen hebben voor de KARNA VALS VEREN I GIN G willen wij verzoeken om deze met spoed in te dienen bij Sjef Wismans, Peter Janssenweg; en degenen die nummers van de optocht mee naar huis genomen hebben kunnen deze •wo.er terug bezorgen bij A. Fleurkens, Lovinckplein 3panv u - K ARN AV.ALS VEREN I GIN G ;rDE PlëlREUS" i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2