c Ti8stri,jcsn voor zaterdag 2 februari a.s. - 14»30 - 15*00 uur Mesrkorf A - Junioren 3 rijden Bovse Li t s ©nb er gr/eg Junioren 2 spelen in sporthal Deurne, vertrek 13.45 uur 3 por thai Daurne ?_y_gr trek 11 „4-5 uur 12.30 - 13.00 uur Aspiranten 1. de Treffers" i (bal meenemep) J3«30 -1^.00 uur - de "forf 1 - Aspiranten 1 (fluiten) Rijdeng v.Dijck-Deurnseweg en Gellings-Qeurnseweg Tv5DGT.R1J ICI VCCT 8CIÏDAG 3 TTvZITUARI Sporthal Dfcurno, eiger, gelegenheid vertrekken 1^.00 - 15.00 uur Olympia 1 - Senioren 1 Sportnal Deurne, vertrek 12.1'j uur. 13.00 - Ui-.00 uur Senioren 2 - Vitesse 1 (bal meenemen) Sporthal Deurne. vertrek 1-S.4 5 uur 17.30 - 18.00 uur Senioren j - R.E.3.S.V. (bal meenemen) ÜGü.Zoor zaterdag iL.a,s, Junioren Cs Linders As pil' ant en_ 3 v 0 0 g ch—I-i e er s e 1 s epao 1 - - - ^spiranten Thi jsoen^TlimeriSCtöweg,'v. Vegchel-Timmearmansx/eg Pu.pi 11 an 1 s Miche 1 s Mesrselsepeel DORPSRAAD- - Mededelingen van ae dorpsraad: - - J .J? t1 spad._lan rs Mi d d en - Pe e 1'w eg. Hét provinciaal bestuur van Limburg heeft ons mede gedeeld -dat'""de deklaag van de door ons bedoelde fietspaden langs de provinciale weg Mid den-Peel weg regelmatig m,bev.v ko'üd-asfaït worden hersteld. Algehele vernieuwing kon wegens het ontbreken van de nodige financiële middelenunog niet geschieden. Nagegaan wordt, of ruimte kan worden gevonden om in het komende jaar in het kader van onderhoudswerkzaamheden tot verbetering over te gaan. _<^:_^D°rpsraaGsyerkiezingenDonderdag 7 februari is er een belangrijke dorpsraadsver gadering. Dan za\ n.1. uitgebreid aandacht worden- geschonken aan de verkiezingen. 3^G-lascontainerSr zal in februari op het Lovinckplein tegenover J.Bos een glascon- t ter worden geplaatst. ■- 4_«. geluidshinder lagere.schools Bij de lagere school is met apparatuur het geluid opge- .'.fie-.fc.an. -Het resultaat is dat er geen, danwel nagenoeg geen enkele hinder van het geluid ie* 5/_. Bgyo 1 king s orfd e r z o e k b a a rm o e d er ha 1 sk ank e rDeze aal in Ysselsteyn gehouden worden op woensdag 13 februari van 18.00 uur tot 20.30 uur nabij de Rabobank. De kosten van :cit onderzoek bedragen f Q,:Verdere inlichtingen over dit onderzoek kunnen worden verkregen van woensdag 30_januari t/m vrijdag 1 februari en maandag 4 februari t/m woensdag 6 februari tussen 14.00uur eh"15.00 uur bij Mevr. R. Claessens - v.d. Wiel (Raadhuis) tel. 04780 - .83838, toestel 135- Indien men verhinderd is, gelieve men 'dit tijdig bij__Mevr^_Claessens - -v..-d. V/iel te melden. xij.ero.ij nodigen wij alle -inwoners van Ysselsteyn uit voor het bijwonen van de openbare dorpsraadsvergadering, die gehouden zal worden op_donderdag 7 februari orn 20.00 uur in "2'aal Roelanzia. Agenda - I Opening - 2;> Notulen. 3- Mededelingen. 4c^"estiging huisarts in Ysselsteyn? - 5Algemene dorpsraadsvërfciezingen. ■6.. Rondvraag. 7Sluiting. 1 yr. 1 W 1 1^ Ml - - ,;T - .IJ» -« f •-*••• ft •CL

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5