"Y aaelsteync; Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no; 51 PAROCHIE H.ODA, 20e Zondag na Pinksteren,Wereldmissiezondag. jcndag: 8,30 uur jaargetijde voor Peter Johan Philipsen, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Chris GijBbers, 11.30 uur leesmis vo^r de Pa rochie. Vaandag: 3 uur leesmis voir Wilhelmina Geurts-Spreeuwenberg. insdags 8 uur leesmis voor Jacob Arts. '."oensdag: 8 uur maanddienat voor Sjef Bovee. Ionderdag:8 uur leesmis voor bijzondere intentie. "rijdag: 8 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antonetta Vergeldt, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Verberne-Jenneskens 'terdag: 19-00 uur jaargetijde voor Jan Litjens. ^dienaars. Saterdag: 19.00 uur Johny Houben en Marcel HellegersZondag: -50 uur Leo van Soest en Gerard Spreeuwenberg, 10 uur Twan de Wit en Re-" 'ie van Dijck, 11.30 uur Hans Teunissen en Peter P.Koonings. i. In IJsselsteyn Zuid zal dit jaar de schoolbus weer gaan rijde, op Maandag 11 November a,s, Of de bus in IJsselsteyn Noord, omvattende de beurneseweg vanaf het kruispunt tot aan de Brabantse grens, de Pastoor- Jacobspeel, Meerselsepeel, Kempkensberg en Peelweg, dit jaar nog zal gaar. rijden ia afhankelijk van het aantal kinderen dat van deze schoolbus nog •ebruik wil maken. De laatste jaren is hier de deelname geleidelijk terug gelopen, .-en wanneer dit nog verder doorgaat zullen de kosten ondanks de gemeentelijke 3ubsidie hoog zo niet te hoog worden voor diegenen die ér nog wel gebruik van maken. De vervoerskosten die door de busonderneming in rekenikng worden gebracht zijn ever. hoog of er 25 - 50 of 75 kinderen net de bus meerijden,. Of het schoolbusvervoer voor dit gedeelte van Us- "elsteyn definitief zal moeten worden beëindigd hangt dus geheel van de crokken- gezinnen af, bij een algemene deelname is hier evenals in IJssel- :tayn-zuid busvervoer voor een redelijke prijs mogelijk. Graag zagen wij -.at opgave van het aantal kinderen dat van deze schoolbus gebruik wil ma m vóór 23 October a.s. gebeurd bij onderstaande comité- leden: Mevr. "bvinke 1 a-JeukenFasto r-Jacobspeel, tel.04930-2012, J.Michels, Meerselse- :esl 1<\ tel.553? M.Gommers Peelweg 27, tel.263. --s^chool. -j-je Week hebben de kinderen herfstvacantieDe schoo oegint dau weer op Maandag 28 October. -."UuerschooDe ^erfetvauantie voor de kleuters is van 21 October t/m 5 October, maandag 28 October is er weer school. Tevens willen we vragen wanneer Uw kind handschoenen aan krijgt er een touwtje aan te maken cm zo het verliezen van handschoenen te voorkomen. Daar er nog plaatsen pen zijn, kunnen kinderen die in de maand October 4 jaar zijn geworden. .aandag 4 November naar de kleuterschool komen. V-B, Maandag 21 October om 19.30 uur kienen in cafe van Dijk. Tot a.s. bondag 20 Oct. kunt U de opgaveformulieren voor het 40-jarig feest inle- eren. Voor de dropping op 29 October kunt U zich nog opgeven tot 20 Octo ber bij Mevr. Philipsen tel.290 of Mevr. Potten tel.579. Belangstellender. <>nr de kleutercursus,- zo speodig mogelijk, liefst voor 1 Nov. opgeven bij 'Jevr.Michels, tel-563- 18 October 1974. oy

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1