I sseisteyns N mm Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 50 1.1 October 1974 Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: PAROCHIE K.ODA, 19e Zondag r.a Pinksteren. ö,30 uur leesmis uit dankbaarheid, 10 uur Hoogmis gesticht jaar getijde voor Piërre en Harrie Janssen, 11.30 uur leesmis voor een goede beterschap. 8 uur maanddienst voor Lamberdina Lemmens-Poels 8 uur maanddienst voor Johanna Hendricks- Rent. 12.00 uur Concelebratie door enke.le Priesters die deelnemen aan de reünie van de oud- Dachauer priesters. Donderdag:8 uur weekdienst voor Sjef Bovee. "rijdag: 3 uur maanddienst voor Gertrudis Wismans-Gooren. aterdag: 19.00 uur leesmis vo~r Johannes C.oenen en Elisabeth Camps. Misdienaars^ zaterdag19.00 uur Peter van Soest en Robert Arts. Zondag: 3.30 uur Johrty Hoüben en Marcel Hellegers, 10 uur Leo van Soest en Gerard Sprceuwenberg, 11.30 uur Twan de Wit en Rene van Pijck. Op woensdag 16 October zal in IJsselsteyn een reünie genouden worden van priesters die in het concentratiekamp Dachau gevangen gezeten hebben. On geveer 36 priesters uit verschillende landen zullen deelnemen. Cm 12 uur zal in de kerk een concelebratie gehouden worden waaraan o.a. o~>k de wij bisschop van Aken, Mgr.Buchkremerzelf ook oud gevangene, zal deelnemen, ter-wijl ook onze bisschop Mgr. Gijssen zal deelnemen. Iedereen die belang stelling wil tonen is welkom bij deze H.Fis. HULPACTIE "Zerl^ln Nond" y/h OostpriesterhulpMiljoenen mellBen 0.a. ln Zuid Amerika, Azië en Afrika leven onder fataal gerichte propaganda in so ciale en religieuze nood. Hierin wil Kerk in Nood v/h öostrpriesterhulp te hulp komen met Uw aller medewerking. Kerk in Nood is vóór alles een ielzorgelijke actie m?et pastorale doelstellingen, waarbij aan de sociale -.specten niet wordt vcf rbiigegaan. Daarom wil Kerk in Rood opnieuw de aan dacht vragen voor allé medechristenen in vele landen van deze wereld, en een beroep doen op uw goedgeefsheid. Daartoe zal de kapelwagen voor inza meling van KLEDING, SCHOEISEL en HOUDBARE LEVENSMIDDELEN in IJsselsteyn komen op 7/0EN3DA.G 16-October des voormiddags van 9.30 tot 12.00 uur. Aan de kapelwagen bevindt zich een brievenbus voor eventuele geldelijke gaven die hard nodig zijn voor deze internationale hulp. Mag Kerk in Nood op de hulp van IJsselsteyn rekenen jioene Kruis. gyeu-.erfcureau pn IJsselsteyn. Enige, maanden geleden deelden wij mede dat dank zij de hulp welke de schoolarts, dokter boedemakera- Deurskens wilde verlenen, een aanvang zou kunnen worden gemaakt met een kleuterbureau in IJsselsteyn, n.l. op één dag in de maand, des avonds om 5 uur. Door bijzendere- omstandigheden kon echter een en ander niet tot uitvoering komen. Een dezer dagen kon echter met de nieuwe in Deurne ge vestigde arts, Dhr. van Heugten, een andere regeling werden getroffen over het houden van kleuterbureaux in IJsselsteyn, en zoals reeds werd medege deeld in de kerkdiensten van zondag j.l., is het eerste bureau inmiddels op Woensdag 9 October in het Gemeenschapshuis gehouden. Teneinde de be staande achterstand in te halen binnen^de kortst mogelijke tijd, zal dok ter van -ieugt.cn vo rlopig iedere week één bureau houden in het Gemeenschaps huis, waarvoor telkens'10 kleuters worden opgeroepen. (zie vervolg) I I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1