Y sselstevns Nieuwsblad =m Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 45 6 September 1974 Zondag: Maandag Dinsdag: PAROCHIE H.Oda, 14e Zondag na Pinksteren. 3.30 uur jaargetijde voor Mathij3 Smeeta en Emilia Smeets- Jans sen. 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor JohanneB Geurts en Maria Schreven., 11.uur leeemis voor de Parochie. 8 uur leesmis voor intentie van de familie Vullinga. 8 uur maanddienst voor Gerrit Goenen. Woensdag: 8 uur leesmia voor Maria van Soest— Swinkels en overleden fa— milie Smedts- Dinghs en hun dochter Elisabeth. DonderdagtÖ uur maanddienst voor Gertrudda Claessens— Michels, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Mandera- Janssen, rijdag: 8 uur maanddienst voor Lamberdina Lemmens— Poels, 14.00 uur hu welijksmis voor het bruidspaar van Ansem- Stiphout. Zaterdags 19.00 uur jaargetijde voor Maria van Soest- Swinkels. Misdienaars. Saterdag: ig.CO uur Peter van Soest en Robert Arts. Zondag; 8.30 uur Johny Houben en Marcel Hellegers, 10 uur Leo van Soest en Ge rard Spreeuwenberg11.30 uur Twan de Wit en Rene van Dijck. Weekdierst: Johny Houben en Marcel Hellegers. Zaterdag 7 en Zondag 8 September, aan de kerdeur collecte voor het zieken- tridlum, wat weer in Venray gehouden wordt en waar ook IJsselsteynse zie ken en bejaarden aan deelnemen. DORPSRAAD. Leefbaarheid, ook jn de toekomst. Zoals U reeds eerder in het dagblad en in Peel en Ma.as hebt kunnen lezen zal in de maand September een enquete gehouden worden op de kerkdorpen van Venray omtrent de leef baarheid van deze dorpen. De resultaten van deze enquete zijn niet alleen belangrijk voor de dorpsraad om bij diverse instanties beter beslagen ten ijs te komen, maar ook verenigingen en onze organisaties kunnen met de re- Ultaten hun voordeel doen. In ieder geval hebben wij bij monde van de burgemeester de verzekering ge kregen dat het gemeentebestuur zich verplicht acht om reè'le wensen enstel lingen te helpen realiseren. Dat het de gemeente ernst is mag ook blijken uit de daadwerkelijke steun die we bij het opzetten van de enquete hebben gekregen. Juist nu vaststaat dat de dorpen te klein zijn voor een aantal voorzieningen, en dat de mensen aan veel voorzieningen hogere eisen gaan stellen, is het belangrijk dat wij ons nu gaan bezinnen op de leefbaarheid in de naaste toekomst. Velen van ons waarderen het wonen op het dorp.Maar waarom Wat vindt men het waardevollen ervan. M.a.w. wat wil men voor de toekomst ook zo houden Om op deze vraag te antwoorden moeten we Uw me ning horen Wij zouden U dan o->k willen vragen om de tijd te nemen voor het doorlezen van de vragenlijst en vervolgens met Uw gezinsleden van 15 jaar en ouder serieus in te vullen. Wij van onze kant zullen de resulta ten snel uitwerken en U hiervan mededeling doen. Vele van de resultaten zullen ook in de komende maanden nog onderwerp van gesprek zijn. In ons dorp zullen 125 gezinnen, gekozen door middel van een steekproef, door de enqueteurs- leden van de dorpsraad worden bezocht tussen 9 en 25 September a.s., voor het afgeven van een enquêteformulier. Deze worden o~k weer door dezelfde personen opgehaald. Mochetn er bij nog vragen zijn dan kunnen die don nog beantwoord worden. Hog enkele belangrijke ge gevens over de entruete: Laat U niet afschrikken door het aantal vragen. Sommige vragen hoeven niet ingevuld te worden,dit hangt af van het feit of U er 5 jaar of langer woont, of korter dan 5 jaar. zie vervoig. V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1