Nieuwsblad Redactie: Roerenleenbank 12e jaargang no: 32 7 Juni 1974. PAROCHIE H.ODA, Drievuldigheidszondag. Zondag: 8.30 uur leesmis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor eon zieke. Maandag: 8 uur leesmis voor Maria ïïismans- van Vegchel. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Gertrnda Claessens- Michels. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Lamberdina Lemmens- Poels. Donderdag:8 uur weekdierst voor Johanna Hendricks- Nent. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gertruda Wismans- Gooren, 14.00 uur H.Mis uit dankbaarheid voor de familie Claessens-Sngels bij gelegen heid van hun 25- jarig huwelijk. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Willem Vullenberg en overleden familie. Vandaag wordt een bijdrage gevraagd voor de Nederlandse Missionarissen. Misdienaars^ zaterdag: 19.00 uur Johny Houhen en Rene van Dijck. Zondag: 8.30 uur Ludo en Robert Arts, 10 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. 11.^ uur Willy en Peter P.Koonings. Maandag 10 Juni om 8 uur kienen in cofe van Dijk. Bij voldoende L.V.B deelname zal er in_Januari een macrame- cursus gegeven worden van 4 les sen, d.i. knoopwerk met touw. Op deze cursus zullen in de 1e en 2e les verschillende knopen geleerd worden op een proeflap. De 3e en 4e les kan in overleg met de leerares een werkstuk gemaakt worden. De cursus kan al leen op maandag gegeven worden, en de kosten bedragen bij maximaal 15 per sonen f.10.en het matriaal wat voor het werkstuk gebruikt wordt. Op gave vóór zondag 16 Juni, bij mevr.Michelstel. 563. Gemengd. _koor^llen de dames van het koor de mis komen zingen on Vrijdag 14 Juni om 2 uur, voor het 25- jarig huwelijk van W.Claessens-Engels. Beja-trdenvereniging. Hogen wij degenen die zich opgegeven hebben vonr ons uitstapje naar Zuid-rLimbur-g, er op attent maken dat dit plaats vindt a.s. Maandag 10 Juni. Bijeenkomst aan de kerk waar we. om 9 uur zullen vertrek ken. Mogen we de deelnemers er aan helpen denken dat sfmiddags om één uur gedineerd wordt, maar voor de verdere eeibehoeften zal zelf gezorgd moe ten worden. Mochetn er nog zijn die deze reis mee willen maken, er zijn nog 3 plaatsen vrij, bel dan even 272. Voor degenen die zich opgegeven hebben voor de bootreis kunnen we mededelen dat deze gehouden wordt op 2 Augustus a.s. Zu^He^inffen"kure,^la. jn ma.md Juni is er slechts eenmaal bureau, en wel op 13 Juni. CONTACTAVONDs zaterdag 8 Juni is er een grote contactaYOKd eet de jongeren uit Deggendorf (Duitsland) in het Gemeenschapshuis, aanvang.8 u Deze jongeren komen nu voor de 4e keer in IJsselsteyn, na ook de.ze keer weer een zevendaagse reis door Nederland te hebben gemaakt. Deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door D.J.'s Rikkie en Slingertje, i»i .—v ~t #-» -irt -1 v. T o v-« 1 1 -w -ï r. v< vn /-i -v\ v -tvi t -n ri -11 r. i-« A t r v\ Tif r* m T t vi A "1 »~i AU'J, _V±i\A W V/ VAiX J_ «-/ A Al. J- V/ AA W AA O.AA V ^AA -i- 1 V A- -A- J W -A 'A V AAV* V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1